۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 3 بهمن 1390

بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه 
ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه بسیار است كه بعضى از شیعیان ما در افتتاح بعضى ازكارها فراموش میكنند گفتن ((بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ را پس حق تعالى ایشان را امتحان مینماید ببلائى تا متنبه شوند و بیاد آورند شكر الهى و ثناى بر اورا و حق تعالى بسبب آن بلا محو مینماید از ایشان منقبت آن تقصیر را كه ایشان صادر شده است پس باید كه آدمى در ابتداى هر كارى افتتاح نماید بگفتن بسم الله .
ازحضرت امام محمد باقر ((علیه السلام )) منقول است كه چون حق تعالى حضرت آدم را نهى فرمود از خوردن میوه آن درخت بهشت گفت بلى پروردگارا نگفت انشاءالله پس از آن درخت خورد و از بهشت بیرون آمد پس حقتعالى فرمود پیغمبرش را كه وَلا تَقُولَنَّ اِنىّ فاعِلٌ ذلِكَ غَدًا اِلاّ اَنْ یَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذا نَسیْتَ پس فرمود كه یعنى مگو هر چیزى را كه این را میكنم فردا مگر آنكه مقید بمشیت الهى گردانى كه بگوئى مگر آنكه خدا خواهد كه نكنم و یاد كن پروردگار خود را هرگاه كه فراموش كنى اورا یعنى هرگاه كه گفتن انشاء الله را فرموش كنى در هر وقت كه بخاطرت بیاید بگواگر چه بعد از یكسال باشد.
درحدیث معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است كه نه چیز است كه كردن آنها موجب غلبه فراموشى است : خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و نیم خورده موش و بول كردن در آب ایستاده و خواندن نوشته قبرها و راه رفتن در میان دوزن و شپش را انداختن و حجامت كردن در پشت گردن .
ازحضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است كه سه چیز است كه حافظه را زیاد میكند: مسواك كردن وروزه داشتند و قرآن خواندن .
درحدیث معتبر منقول است كه روزى آنحضرت غمگین شدند فرمودند كه نمیدانم بچه سبب غمگین شده ام بر عتبه در ننشستم و میان گله گوسفندان نگذشتم و زیرجامه را ایستاده نپوشیدم ودست ورو را بدامن جامه پاك نكردم .
ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه ده چیز است كه اندوه را برطرف میكند راه رفتن وسوار شدن و سر در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه كردن و خوردن و آشامیدن و جماع كردن و مسواك كردن و سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول كردن و با مردان سخن گفتن .
از حضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است كه چند است كه باعث پریشانى میشوند و چند چیز است كه باعث توانگرى میشوند اما آنها كه موجب فقر وپریشانى میشوند تارعنكبوت را درخانه گذاشتن و درحمام بول كردن و درحال جنابت چیزى خوردن و با چوب گز خلال كردن و ایستاده شانه كردن و خاكروبه را در خانه گذاشتن و قسم دروغ خوردن و زنا كردن و اظهار حرص كردن و خواب كردن در میان نماز شام و خفتن و خواب كردن بعد از صبح پیش از طلوع آفتاب و دروغ بسیار گفتن و غنا و خوانندگى شنیدن و مردى را كه در شب سؤ ال كند چیزى ندادن و خرج را زیاده از اندازه كردن وبا خویشان بدى كردن و اما آنها كه موجب توانگرى و زیادتى مال میشوند نماز پیشین و پسین را و نماز شام و خفتن را با یكدیگر كردن و بعد از نماز صبح وبعد ازنماز عصر تعقیب خواندن وبا خویشان نیكى واحسان كردن و ساحت خانه را جاروب كردن و مال خودرا با برادران مؤ من قسمت كردن و بامداد بطلب روزى رفتن و استغفار بسیار كردن و خیانت در مال مردم نكردن و سخن حق وراست گفتن و آنچه مؤ ذن در اذان گوید ازپى او گفتن و در بیت الخلا سخن نگفتن و حرص در طلب دنیا داشتن و شكر كسى كه نعمتى بر این كس داشته باشد كردن و از قسم دروغ جتناب كردن و پیش از طعام دست شستن و ریزها كه از سفره ریزد خوردن و هركه هر روزى سه مرتبه سبحان الله بگوید حقتعالى هفتاد نوع بلا را از او دور گرداند كه كمتر آنها پریشانى باشد.
درحدیث معتبر از حضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه هركه درمدح اهل بیت صلوات الله علیهم یك بیت شعر بگوید حق تعالى براى او خانه در بهشت بنا كند.
درحدیث دیگر فرمود كه هركه در مدح ما بیتى از شعر بگوید مؤ ید بروح القدس گردد.
درحدیث دیگر ازحضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است كه هرمؤ منى كه یك بیت شعر در مدح اهل بیت بگوید، حقتعالى براى او در بهشت شهرى بنا كند بزرگتر ازهفت برابر دنیا و چون در آن شهر آید، هر ملك مقرب و هر پیغمبر مرسل بدیدن اوبیایند.
درحدیث معتب از حضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه شكم كسى پر از چرك و ریم باشد بهتر اس از آنكه پر ازشعر باشد. و درحدیث معتبر منقول است كه حضرت رسول نهى فرمود ازچیزى خوردن در حال جنابت و فرمود كه مورث پریشانیست ، و نهى فرمود ازگرفتن ناخن بدندان و از مسواك كردن در حمام و از آب بینى انداختن در مساجد و ازخوردن نیم خورده موش . وفرمود كه مسجدها را راه مكنید كه از درى درآئید از در دیگرى بدر روید مگر آنكه دوركعت نماز بگذارید، و نهى كرد از آنكه بول كنند در زیر درخت میوه دار یا در میان راه ، و نهى فرمود ازآنكه بدست چپ یا بر پهلو تكیه كرده چیزى بخورند، و نهى فرمود ازگچ مالیدن قبرها و نماز كردن در قبرستان و فرمود كه هركه در فضائى غسل بكند با خبر باشد كه عورتش گشوده نشود، و نهى نمود از آب خوردن از پیش دسته كوزه كه در آنجا چرك جمع میشود، و نهى نمود از بول كردن در آب ایستاده كه باعث برطرف شدن عقل مى شود، و نهى فرمود از آنكه كسى بایكتاى نعلین راه رود یا ایستاده نعلین بپوشد، و نهى فرمود از آنكه كسى بول كند و فرجش محاذى افتاب یا ماه باشد و فرمود كه چون داخل بیت الخلاء شوید اجتناب كنید از نشستن رو بقبله و پشت بقبله ، و نهى فرمود از گریه بلند و نوحه كردن در مصیبت ، و نهى فرمود از رفتن زنان ازپى جنازها، و نهى فرمود از آنكه محو كنند چیزى از قرآن را به آب دهان یا آنكه چیزى از قرآن را به آب دهان بنویسد، و نهى فرمود ازخواب دروغ بستن و فرمود كه هركه چنین كند حقتعالى اورا تكلیف میكند كه بر جو گره بزند و او نتواند كرد باین سبب معذب باشد، و نهى فرمود كه از ساختن صورتها و فرمود كه هركه صورتى بسازد حقتعالى اورا در قیامت تكلیف كند كه جان در آن صورت بدمد و نتواند، و نهى فرمود ازآنكه حیوانى را بآتش بسوزانند، و نهى فرمود از دشنام دادن خروس زیرا كه از براى نمازبیدار میكند، و نهى فرمود از آنكه مؤ منى خواهد چیزى بفروشد و یابخرد و دیگرى بیاید و بگوید من متاع بهتر دارم از من بخر یا این متاع را بیشتر مى خرم ، و نهى فرمود از بسیار سخن گفتن دروقت جماع وفرمود كه از این میباشد لال بودن فرزند، و فرمود كه خاك روبه را شب درخانه مگذارید، و روز بیرون برید كه شیطان درآن جا میكند، و نهى فرمود از آنكه در شب كسى بخوابد بادست آلوده بطعام پس اگر چنین كند و شیطان او را دیوانه كند ملامت نكند مگر خود را، و نهى فرمود از آنكه كسى استنجا كند باسرگین و استخوان ، ونهى فرمود از آنكه كیس بى رخصت شوهر ازخانه بیرون رود پس اگر برود پس اگر برود لعنت كنند اورا ملائكه آسمانها و هركه براو بگذرد از جنیان و آدمیان تا بخانه برگردد، ونهى فرمود از آنكه زن براى غیر شوهر خود زینت كند پس اگر بكند بر خدا لازم است كه اورا بآتش جهنم بسوزاند، و نهى فرمود از آنكه زن نزد غیر شوهر و نامحرمان خود زیاده از پنج كلمه ضرورى سخن بگوید، ونهى فرمود از آنكه زنى در پهلوى زن دیگر بخوابد و جامه درمیان ایشان حایل نباشد، و نهى نمود از آنكه زنى بازن دیگر نقل كند ازآنچه در خلوت میان او وشوهرش گذشته است ، و نهى نمود از آنكه كسى با زن خود روبقبله جماع كند، ونهى فرمود از آنكه درمیان راه بازن خود جماع كند پس اگر چنین كند خدا و ملائكه و همه مردمان اورا لعنت كند ونهى فرمود از آنكه بروند بنزد جماعتى كه خبر از آینده مى دهند مانند منجمان و كاهنان و رمالان و صوفیان كذا هركه بنزد ایشان رود و تصدیق كند ایشان را پس او بیزار شده است از چیزهائى كه بر حضرت رسالت پناه ((صلى الله علیه وآله وسلم )) نازل شده است ، و نهى فرمود از بازى كردن نرد و شطرنج وتنبك و طنبوروعود.
نهى فرمود از غیبت كردن و گوش دادن بآن واز سخن چینى وگوش دادن بآن و فرمود كه سخن چین داخل بهشت نمیشود و نهى فرمود ازرفتن بضیافت فاسقان ، و نهى فرمود از قسم دروغ و فرمود كه اهل خانها را از خانها بر میاندازد وفرمود كه هركه قسم دروغ بخورد براى انكه مال مسلمانى را ببرد در قیامت خدا با اوغضب باشد مگر انكه توبه كند و مال آن شخص را پس دهد، و نهى فرمود از نشستن برخوانى كه بر آن شراب خورند، و نهى فرمود از آنكه كسى زن خودرا بحمام فرستد یعنى در بلادى كه احتیاج بحمام نباشد ونهى فرمود از داخل شدن حمام بى لنگ ، و نهى فرمود از طپانچه بر روزدن در وقت مصیبت ، و نهى فرمود از سخن گفتن كه آدمى را از یاد خدا غافل گرداند، و نهى فرمود ازآشامیدن در ظرف طلا ونقره ، و نهى فرمود از پوشیدن حریر و دیبا و كنجینه مردان را اما زنان را باكى نیست ، و نهى فرمود از فروختن خرما در درخت پیش از آنكه سرخ یا زرد شود، و نهى فرمود از آنكه رطب را در درخت بخرما بفروشند و انگور را در درخت بمویز بفروشند، و نهى فرمود از فروختن آلت نرد و شطرنج ونهى فرمود از خریدن و خورانیدن شراب و فرمود كه حق تعالى لعنت كرده است شراب را وآن را كه درخت انگور را بقصد شراب میكارد و آنكه انگور را براى شراب میفشارد و آنكه میخورد و آنكه ساقى میشود و آنكه میفروشد وانكه میخرد و آنكه قیمتش را میخورد و آنكه بر میدارد و انكه از براى او بر میدارد و آنكه از براى او میبرند همه ملعونند و فرمود كه هركه شراب بخورد تا چهل روز نمازش مقبول نیست و اگر بمیرد و در شكمش از شراب چیزى باشد بر خدا لازم است كه بخوراند باو آنچه از فرج زناكاران از چرك و ریم بیرون آمده باشد و سالها در دیگهاى جهنم جوشیده است پس چون بخورد بگدازد حشا و امعا وپوست ایشان را.
نهى فرمود از خوردن سود واز شهادت ناحق دادن و از نوشتن كاغذ سود و لعنت كرده است خدا گیرنده سود ودهنده سود ونویسنده سود و گواه سود را، ونهى فرمود از مصافحه كردن با كافران اهل ذمه ، و نهى كرد از خواندن شعر درمسجد و براى گمشده فریاد كردن در مسجد، نهى فرمود از آنكه در مسجد شمشیر برهنه كنند و واز آنكه چیزى بر روى جانوران بزنند، نهى نمود از آنكه كسى بعورت مسلمانى نظر كند و فرمود كه هركه دانسته بر عورت مسلمانى نظر كند هفتاد هزار ملك اورا لعنت كنند، نهى فرمود از آنكه زنى بعورت زنى نظر كند، نهى فرمود از آنكه بدمند در طعام یا آب یا بر موضع سجده ، نهى نمود از نماز كردن در قبرستان و در میان راه و آسیاها ورودخانه ها و در جاها كه شتران را بندند و بر بام كعبه معظمه ، نهى فرمود از كشتن مگس عسل و از داغ كردن بر روى چهارپایان ، نهى نمود از آنكه كسى بغیر خدا قسم بخورد و فرمود كه هركه بغیر خدا قسم خورد از رحمت خدا برى شده است ونهى فرمود از قسم یاد كردن بسوره قرآن و فرمود كه هركه بسوره از قران قسم یاد كند بهر آیه از آن ، یك كفاره لازم است خواه راست قسم خورده باشد و خواه دروغ و علماء حمل بر استحباب كرده اند كفاره ، نهى فرمود از آنكه كسى قسم بخورد بجان تو وبجان فلان ، نهى فرمود از آنكه كسى جنب در مسجد بنشیند، نهى فرمود از برهنه شدن درشب و در روز، نهى فرمود از حجامت كردن در روز چهارشنبه و در روز جمعه ، نهى نمود از سخن گفتن در روز جمعه در هنگامیكه پیشنماز خطبه خواند پس اگر چنین كند اورا ثواب جمعه كامل نیست ، نهى نمود نهى نمود از آنكه انگشتر برنج و آهن در انگشت كنند، نهى فرمود از آنكه صورت حیوان در نگین نقش كنند، نهى فرمود از نماز نافله كردن نزد بیرون آمدن و فرورفتن آفتاب ودرنزدیك زوال ، نهى نمود ازروزه گرفتن در عید رمضان و عید قربان و سه روز بعد از عید قربان در منى و یوم الشك بقصد ماه رمضان ، نهى نمود از آنكه به روش ‍ چهار پایان دهن بر آب گذارند وبیاشامند و فرمود كه بادستهاى خود بردارید و بیاشامید كه بهترین ظرفهاى شماست ، نهى نمود از آب دهن انداختن در چاهى كه آب از آن خورند، نهى فرمود از آنكه مزدوریرا كار فرمایند پیش از آنكه مزدش را قرار كنند و نهى فرمود از آنكه دوكس با یكدیگر بآزردگى دورى كنند، و اگرناچار باشد زیاده از سه روز نكنند كه هركه چنین كند آتش جهنم باو اولى است نهى فرمود از آنكه طلا را بطلا ونقره را بنقره بفروشند با زیادتى بلكه میباید برابر یكدیگر بفروشند، نهى فرمود از مدح كردن مردم در برابر ایشان وفرمود كه هركه قرآن را یاد گیرد و ازروى بى اعتنائى فراموش كند در قیامت دستهایش در گردنش بسته باشد و حق تعالى بهر آیه مارى براو مسلط گرداند مگر خدا اورا بیامرزد، فرمود، كه هركه قرآن را بیاموزد پس بعد از آن حرامى بخورد یا محبت دنیا و زینت دنیا را بر عمل كردن بقرآن اختیار كند مستوجب غضب الهى گردد مگر آنكه توبه كند و اگر بى توبه بمیرد قرآن با او خصمى كند.
هركه زنا كند با زن مسلمان یا زن ترسائى یا جهودى یا گبرى خواه آزاد باشد و خواه بنده و بى توبه بمیرد حق تعالى در قبرش سیصد در از جهنم بگشاید كه از آنها مار و عقرب و اژدها از جهنم بقبرش در آیند واو در آتش سوزد تا روزقیامت پس چون از قبرش مبعوث شود مردم از گند او متاذى باشند و همه كس اورا به این عمل قبیح بشناسند تا به جهنم رود و فرمود كه هركه در خانه مؤ منى نظر كند كه بر امر مستور او مطلع شود خدا اورا محشور كند با منافقانى كه عیبهاى مسلمانان را تفحص میكردند و از دنیا بیرون نرود تا خدا اورا رسوا كند مگر آنكه توبه كند، فرمود كه هركه راضى نباشد بآنچه خدا روزى او گردانیده است و شكایت كند از براى خدا و صبر برتنگى روزى نكند هیچ حسنه از او بالا نرود و در قیامت خدا ازاو در خشم باشد مگر آنكه توبه كند و فرمود كه هركه ظلم كند بر زنى كه مهر اورا ندهد او نزد خدا زنا كار است و حقتعالى در قیامت باوعتاب میفرماید كه من كنیز خودرا بعقد تو درآوردم بر مهرى و پیمانى تو وفابه به پسمان من نكردى و بركنیز من ستم كردى از حسنات او بگیرند و در عوض مهر به آن زن بدهند واگر حسنه اشت تمام شود اورا امر كنند كه بجهنم برند و نهى نمود از پوشانیدن گواهى و فرمود كه هركه گواهى نزد اوباشد بپوشاند حق تعالى در قیامت در حضور خلایق گوشت بدن اورا بخورد اودهد.
وفرمود كه پیوسته جبرئیل مرا وصیت میكرد درباب حق همساگان كه من گمان كردم كه میراثى براى او قرار خواهد داد، و مرا وصیت مى كرد درباب غلامان و كنیزان كه من گمان كردم كه میراثى مقرر خواهد كرد كه چون آنقدر خدمت كنند آزاد شوند، وصیت میگرد مرا بمسواك كردن تا آنكه گمان كردم كه واجب خواهد كرد، وصیت میكرد مرا بنماز شب تا آنكه گمان كردم كه نیكان امت من اصلا درشب نخواهند خوابید.
وفرمود كه هركه سبك شمارد مسلمان فقیرى را، حق خدا سبك شمرده است و حقتعالى اورا در قیامت سبك شمارد مگر آنكه توبه كند و هركه مسلمانبى چیزى را گرامى دارد درقیامت خدا از اوراضى و خوشنود باشد و هركه گناهى و خواهش حرامى اورا پیش آید وازترش خدا آن را ترك نماید حق تعالى جهنم را براو حرام گرداند و اورا از ترس بزرگ قیامت ایمن گرداند و دوبهشت كه در قران آن را وعده فرموده است باو عطا فرماید، هركه در میان دنیا و آخرت متردد شود پس دنیا را بر آخرت اختیار كند در قیامت اورا حسنه نباشد كه بسبب آن از جهنم نجات یابد و هركه آخرت را اختیار كند بر دنیا خدا از او خوشنود گردد و گناهانش را بیامرزد وهركه چشمش را پر كند از نظر كردن بسوى كسى كه براو حرام باشد دیدن او، حقتعالى در قیامت دیده اورا از آتش پر كند مگر آنكه توبه كند، هركه مصافحه كند بازنى كه براو حرام باشد خدا ازاو خشمناك گردد و هركه زنى را بحرام در برگیرد اورا باشیطانى در یك زنجیر آتش بكشند و هردو را بجهنم اندازند وهركه فریب دهد مسلمانى را در خرید و فروش از ما نیست و در روز قیامت بایهودان محشور شود، فرمود كه هرزنیكه شوهر خودرا به زبان آزار دهد حقتعالى هیچ حسنه اورا قبول نفرماید تا اورا از خود راضى گرداند هرچند روزها به روزه باشد و شبها بنماز بایستد و بنده آزاد كند و مردانرابر اسبان سوار كرده وبجهاد بفرستد، همچنین است حال مرد اگر بزن خود ستم كند و هركه خشمى ازكسى فرو برد كه تواند از او انتقام بكشد حقتعالى باو ثواب شهیدى كرامت فرماید، نهى فرمود از خیانت كردن دراموال مردم و فرمود كه هركه خیانت كند امانتى را در دنیا وباهلش پس ندهد تا مرگ او را دریابد بر غیر ملت من مرده است وحقتعالى در قیامت از او در خشم باشد و هركه شهادت ناحقى بر احد ازمردم بدهد حقتعالى اورا برزبانش در آویزد در درك اسفل جهنم با منافقان وهركه مال خیانتى را بخرد دانسته چنانست كه خود خیانت كرده باشد و هركه حق برادر مؤ من را حبس كند حقتعالى بركت روزى را براو حرام گرداند مگر انكه توبه كند وهركه گناهى ازكسى بشنود و آنرا فاش كند چنانستكه خود كرده باشد، هركه براد مسلمانش باو محتاج شود درقرضى وقادر باشد وندهد حقتعالى بوى بهشت را براو حرام گرداند، وهركه صبركند ازبراى خدا بركج خلقى زن خود حقتعالى ثواب شكر كنندگان اورا كرامت فرماید و هرزنیكه سازگارى و مدارا با شوهر خود نكند و اورا بدارد بر چیزى چند كه برآنها قادر نباشد حقتعالى هیچ حسنه اورا قبول نفرماید و در قیامت از او درخشم باشد و هركه گرامى دارد برادر مسلمان خودرا چنانست كه خدا راگرامى داشته باشد، نهى فرمود ازآنكه كسى پیشنمازى گروهى كند كه ایشان باوراضى نباشند وهركه پیشنمازى گروهى به رضاى ایشان بكند و در وقت مناسب حاضر شود و نمازرا بجاآورد مثل ثواب آن گروه داشته باشد بى آنكه از ثواب مالى از براى اوببرد حقتعالى ثواب صد شهید اورا كرامت فرماید وبهر گامى چهل هزار حسنه براى او نوشته شود و چهل هزار گناه ازاو محو شود و چهل هزار درجه براى او بلند شود و چنان باشد كه صدسال از براى خدا عبادت كرده باشد و هركه از براى كورى حاجتى از حوائج دنیاى اورا برآورد و ازبراى او در آن حاجت راه رود تا آن حاجت بر آورده شود حق تعالى بیزارى از نفاق و بیزارى از آتش جهنم باو عطا فرماید و هفتاد حاجت از حاجات دنیاى اورا بر آورد و پیوسته در رحمت الهى باشد تا برگردد، هركه یك روز ویك شب بیمارى بكشد و به عیادت كنندگان خود شكایت نكند حق تعالى اورا با حضرت ابراهیم مبعوث گرداند تا آنكه بر صراط بگذرد مانند برق لامع ، هركه سعى نماید از براى بیمارى در حاجتى خواه برآورده شود و خواه نشود از گناهان بیرون آید مانند روزیكه از مادر متولد شده باشد، پس شخصى از انصار عرض كرد كه اگر آن بیمار از اهل خانه او باشد آیا ثوابش بیشتر هست ؟ فرمود كه بلى و فرمود كه هركه از مؤ منى شدتى و غمى ازغمهاى دنیا بردارد حقتعالى هفتاد و دوغم از غمهاى آخرت را از او بردارد و هفتاد ودو بلا از بلاهاى دنیا را از او دفع كند كه آسانتر آنها درد شكم باشد و فرمود كه هرشخصى از او حقى طلبد وقادر بر دادن آن باشد و تاخیر كند هرروز گناه تمقاچى از براى او نوشته شود و هركه احسانى بربرادر خؤ من خود بكند و براومنت گذارد حق تعالى عملش را حبط كند و اورا ثواب ندهد.
حق تعالى میفرماید كه من بهشت را حرام كردم بر منت نهنده و بر بخیل و بر سخن چین و هركه تصدقى بكند بوزن هر درهمى براى مثل كوه احد باشد از نعیم بهشت و هركه تصدقى ببرد براى محتاجى مثل ثواب آنكس داشته باشد كه آن تصدق را داده است بى آنكه از ثواب او چیزى كم شود و هركه از ترس خدا آب از دیده هاى او جارى شود بهر قطره كه ازدیده او بیرون آید حقتعالى قصرى در بهشت باوعطا فرماید كاخ مزین باشد بمروارید و سایر جواهرات و در آن قصر باشد آنچه چشمى ندیده و گوشى نشنیده و به خاطرى خطور نكرده باشد و هركه بسوى مسجد برود براى نماز جماعت بهرگامى كه بر دارد هفتاد هزار حسنه براى او نوشته شود و هفتاد هزار درجه براى او اوبلند شود و اگر به این حال مرگ دراو برسد حقتعالى هفتاد هزار ملك باو موكل گرداند كه در قبر او را عیادت كنند و مونس او باشند در تنهائى و از براى او طلب آمرزش كنند تا مبعوث شود و هركه اذان بگوید از براى خدا حقتعالى باوثواب جهل هزارشهید و چهل هزار صدیق كرامت فرماید و بشفاعت اوچهل هزار گناه كار داخل بهشت شوند و بدرستیكه چون مؤ ذن اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ میگوید براى او هفتاد هزار ملك صلوات میفرستند و ازبراى او استغفار میگویند و درروزقیامت در سایه عرش الهى باشد تا حقتعالى از حساب خلایق فارغ گردد وثواب گفتن او اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ چهل هزار ملك باشد و اگر در نماز جماعت محافظت نماید بر صف اول و تكبیر اول و آزار مسلمانى نكند حقتعالى مثل ثواب مؤ ذنان در دنیا و آخرت اورا كرامت فرماید و فرمود كه هیچ بدى را حقیر مشمارید هرچند در نظر شما كوچك نماید بدرستى كه گناه كبیره نمیماند باستغفار، و گناه كبیره نمیباشد باصرار بلكه چون برگناه صغیره اصراركردى و توبه نكردى كبیره میشود.
درحدیث دیگر منقول است كه نهى فرمود از كشتن مارهائى كه درخانه ها میباشد و نهى فرمود از آن كسى كه گوش دهد بسخن جماعتى كه نخواهند كه او سخن ایشان را بشنود اگر چنین كند درقیامت درگوشش سرب خواهند ریخت و نهى فرمود ازخندیدن درقبرستانها.
درحدیث معتبر از حضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه سه كسند كه حقتعالى درقیامت نظر رحمت بسوى ایشان نمى افكند و اعمال ایشان را قبول نمیفرماید و به عذاب دردناك ایشان را معذب مى گرداند مردى كه دویت باشد و كسى كه فحش گوید و شنود پروا نكند و كسى كه چیزى داشته باشد و از مردم سؤ ال كند.
ازحضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه بهشت حرام است بر هر فحش گوینده كم حیائى كه پروا نكند از آنچه خود گوید و از آنچه باو گویند چنین كسى را اگر تفتیش كنى از احوال او یا ولد الزناست یا شیطان در نطفه او شریك شده است .
درحدیث معتبر دیگر فرمود كه بوى بهشت از پانصد ساله راه میرسد و عاق پدر ومادر و دیوث آن را نمیشنوند پرسیدند كه دیوث كیست ؟ فرمود كه كسى كه زنش زنا كند و اوداند و تغافل كند. و درحدیث معتبر ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه زنانى كه بایكدیگر مساحقه مى كنند در قیامت ایشان را میاویزند و جامه هائى ازآتش درشكم ایشان مى كنند و درجهنم میاندازند ایشان را اول كسى كه این عمل كرد قوم لوط بودند.
ازحضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه كافرند بخداى عظیم ده كس از امت من : كشنده مردم بناحق و جادوگر و دویت و كسى كه در دُبُر زن بحرام جماع كند و كسیكه با حیوانى جماع كند و كسیكه با محرمان خود مانند مادر و خواهر جماع كند و كسیكه سعى برفتنه و فساد كند و كسیكه حربه بكافران بفروشد و كسیكه زكوة مال خودرا ندهد و كسیكه توانائى رفتن حج داشته باشد و براو واجب باشد و نرود.
ازحضرت امام موسى ((علیه السلام )) منقول است كه هركه مست شود از شراب بعداز آن تاچهل روزبمیرد نزد خدا مانند بت پرست باشد.
درحدیث دیگر منقول است كه هركه درخانه او طنبور یا عود یا چیز دیگر از آلتهاى ساز و یا نرد یاشطرنج چهل روز بماند مستوجب غضب الهى گردد و اگر در این چهل روز بمیرد فاجر و فاسق مرده باشد و جاى اودر جهنم باشد.
ازحضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است كه كبوتر در خوانندگى كه میكند نفرین میكنند بر آنها كه سازها میزنند و كنیزان خواننده نگاه میدارند و عود و نى مینوازند.
درحدیث معتبر از حضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه هركه چهل روز در خانه او طنبور بنوازند حقتعالى بر او مسلط گرداند شیطانى را كه اورا قفندر میگویند پس هیچ عضوى از اعضاى او نماند مگر آنكه شیطان بر آن بنشیند پس چون چنین شود حیا از او برطرف شود وپروا نكند ازآنچه گوید یا شنود و غیرت از اوزایل شود تا آنكه اگر گرداند كه بازنانش زنا میكنند غیرت نورزد.
ازحضرت ((علیه السلام )) پرسیدند از تفسیر این آیه كریمه فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ كه ترجمه لفظش اینست كه اجتناب كنید از نجس و بد كه آنها بتها ست واجتناب كنید از گفتار باطل فرمود كه آن بتها شطرنج است و گفتار باطل غناو خوانندگیست و نرد بدتر ازشطرنج است و اما شطرنج پس نگاه داشتن آن كفر است و بازى كردن با آن شرك و یاد دادنش بكسى گناه كبیره هلاك كننده است و سلام كردن بر كسیكه بازى كند گناه است و كسیكه دست درمیان آن گرداند چنان است كه دست درمیان گوشت خوك گرداند و كسى كه نظر بسوى آن كند چنان است كه بفرج مادر خود نظر كند و كسیكه نرد بازى كند بقمار مثل كسى است كه گوشت خوك خورده و كسیكه بقمار و گروبندى بازى كند، چنانست كه دست درمیان گوشت و خون خوك گذاشته و جایز نیست انگشتر بازى و تخته كه بر رویش ریگهاى میچینند و بازى میكنند و اینها و امثال انها تمام قمار است حتى بازى كردن اطفال بگردكان ، و زنهار كه سنج مزن ، كه شیطان با تو میدود و ملائكه از تو دورى میكند.
ازحضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است كه هركه با پسرى لواط كند حدش آنست كه اورا بآتش بسوزانند، یا دیوارى برسرش خراب كنند، یا شمشیرى بر آن بزنند كه كشته شود و خواهر و مادر آن پسر بر آن مرد حرام میشود و درقیامت اورا بحلق بكشند در كنار جهنم ، تا حق تعالى ازحساب خلایق فارغ شود، پس اورا در آتش اندازند، پس در هر طبقه از طبقات جهنم اورا عذاب كنند تا بآخر طبقات جنهم برسد و لواط بدتر از زنا است زیرا كه حقتعالى امى را بزنا هلاك نكرد و بلواط شهرى چند را هلاك كرد.
ازحضرت امیرالمؤ منین ((علیه السلام )) منقول است كه لواط آن است كه در غیر دبر با پسر عمل بكند اما اگر در دبر فروبرد پس آن كفر است بخدا.
ازحضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه هركه مصر باشد بر وطى دبر پسران نمیرد تا آنكه مبتلا شود بآنكه مردم را تكلیف كند كه با او این عمل قبیح بكنند.
از حضرت امام محمد باقر ((علیه السلام )) منقول است كه حقتعالى میفرماید كه بعزت و جلال خود سوگند میخورم كه بر استبرق و حریر بهشت ننشیند كسیكه در دبراو وطى كنند.
درحدیث موثق منقول است كه شخصى بخدمت حضرت امام جعفر صادق ((علیه السلام )) آمد و گفت مرا موعظه بگو فرمود كه اگر حقتعالى متكفل روزى مردم شده است پس غم خوردن تو براى چیست ؟ و اگر روزى از جانب خدا قسمت شده است پس حرص از براى چیست ؟ و اگر حساب قیامت حق است پس جمع كردن مال از براى چیست ؟ واگر آنچه در راه خدا میدهى خدا عوض میدهد پس بخل ورزیدن براى چیست ؟ واگر عقوبت خدا بآتش جهنم است پس نافرمانى خدا براى چیست ؟ و اگر مرگ حق است پس شادى براى چیست ؟ و اگرهمه چیز برخدا عرض میشود پس مكر براى چیست ؟ و اگر شیطان دشمن تست پس غافل شدن ازآن براى چیست ؟ واگر همه كس را بر صراط میباید گذشت پس عجب و خود ستائى براى چیست ؟ پس اگر همه چیز بقضا وقدر الهى است پس اندوه براى چیست ؟ و اگر دنیا فانیست پس دل بستن براى چیست ؟
درحدیث معتبر از حضرت رسالت پناه ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه عابد ترین مردم كسى است كه آنچه خدا بر اوواجب كرده است بجاآورد و سخى ترین مردم كسى است كه زكوة مال خود را بدهد و زاهد ترین مردم كسى است كه در همه جا حق بگوید، خواه براى او نفع داشته باشد و خواه ضرر داشته باشد و عادل ترین مردم كسى است كه از براى مردم بپسندد آنچه از براى خود مى پسندد و از براى مردم نخواهد آنچه از براى خود نمیخواهد وزیرك ترین مردم كسى است كه یاد مرگ بیشتر كند و محسود ترین مردم كسى است كه بزیر خاك رفته باشد و از عقاب الهى ایمن شده باشد وامید ثواب خدا داشته باشد و غافل ترین مردم كسى است از گردیدنیهادنیا از حالى بحالى پند نگیرد و صاحب قدر ترین مردم كسى است كه دنیا نزد او قدرى نباشد و داناترین مردم كسى است كه علم مردم را با علم خود جمع كند و شجاعترین مردم كسى است كه برخواهشهاى نفس خود غالب شود و گرانبهاترین مردم كسى است كه عملش فراوانتر باشد و كم بهاترین مردم كسى است كه عملش كمتر باشد و و كم لذت ترین مردم كیس است كه رشك بر مردم برد و كم راحت ترین مردم كسى است كه بخیل است و بخیل ترین مردم كسى است كه بخل ورزد در چیزیكه خدا براو واجب گردانیده است واولاى مردم بحق كسى است كه عمل بحق بیشتر كند وبیحرمت ترین مردم فاسق است و فاسقترین مردم پادشاه است و كم دوست ترین مردم پادشاه است و فقیر ترین مردم صاحب طمع است و بى نیازترین مردم كسى است كه اسیر حرص نباشد و كسیكه ایمانش بهتر است خلقتش نیكوتر باشد و گرامى ترین ایشان حرص نباشد و كسیكه ایمانش بهتر است خلقش نیكوتر باشد و گرامى ترین ایشان پرهیزكارترین ایشانست و كسى قدرش عظیم تراست كه بچیزها كه فایده باو نداشته باشد متعرض نشود و پرهیزكارترین مردم كسى است كه مجادله و منازعه نكند هرچند حق بااو باشد و بیمروت ترین مردم دروغگوست و شقى ترین مردم پادشاهانند و دشمن ترین مردم نزد خدا و خلق خدا متكبرانند و كسیكه در طاعت الهى سعى بیشتر كرده است كه ترك گناه كرده باشد و داناترین مردم كسى است كه از جاهلان بگریزد و سعادتمند ترین مردم كسى است كه بانیكان خلطه نماید و عاقل ترین مردم كسى است كه بامردم مدارا بیشتر كند و سزاوارترین مردم بتهمت كسى است كه با اهل تهمت همنشینى كند و طاغى ترین مردم كسى است كه بكشد كسى را كه قصد كشتن او ندارد و بزند كسى را كه اورا نزند و سزاوارترین مردم بعفو كردن كسى است كه قدرت بر عقوبت بیشتر داشته باشد و سزاوارترین مردم بگناه كارى كسى است كه در حضور مردم سفاهت كند و در غایبانه غیبت كند و ذلیل ترین مردم كسى است كه مردم را خوار كند و دور اندیش ترین مردم كسى است كه خشم خود را بیشتر فرو خورد و شایسته ترین مردم كسى است كه براى مردم شایسته تر باشد وب و بهترین مردم كسى است كه مردم از اومنتفع شوند.طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه، آداب متفرقه، نافعه،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic