۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - احوال سایر طیور و ذكر بعضى از حیوانات كه كشتن ایشان روااست یا روانیست

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتاحوال سایر طیور و ذكر بعضى از حیوانات كه كشتن ایشان روااست یا روانیست 
درحدیث معتبر منقول است كه فاخته در خانه حضرت امام محمد باقر ((علیه السلام )) بود آنحضرت روزى شنیدند كه او خوانندگى میكرد فرمود كه میدانید چه میگوید گفتند نه فرمود كه میگوید فقدتكم فقدتكم یعنى نیست شوید نیست شوید پس فرمود كه ما آنرا دفع میكنیم پیش از آنكه آن مارا دفع كند پس فرمود كه آنرا كشتند.
درحدیث دیگر منقول است كه روزى حضرت صادق ((علیه السلام )) بخانه اسماعیل فرزند خود آمدند دیدند كه فاخته را در قفس كرده و فریاد مى كند حضرت فرمود كه ایفرزند چه باعث شده است تورا كه این فاخته را نگاه داشته مگر نمیدانى كه نفرین میكند صاحب خانه را پس آنرا نیست كنید پیش از آنكه آن شمار نیست كند.
درحدیث معتبر منقول است كه روزى حضرت صادق ((علیه السلام )) نشسته بودند شخصى گذشت و پرستك كشته در دست داشت حضرت بر جستند و آنرا از دست او گرفته بر زمین زدند و فرمودند كه آیا عالم شما امر كرده است شمارا كه این مرغ را بكشید یا فقیه شمابدرستى كه خبرداد مرا پدرم از جدش كه رسول خدا ((صلى الله علیه وآله وسلم )) نهى فرمود ازكشتن شش جانور مگس عسل و مورچه وزغ و صرد و هدهد و پرستك امامگس عسل زیرا كه پاكیزه میخورد و پاكیزه از اوجدا میشود و آنست چیزیكه خدا باووحى كرده است كه نه ازجن است و نه از انس در آنجا كه فرموده است وَاِذْ اَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ واما مورچه زیرا كه قحطى در زمان حضرت سلیمان بهم رسید و بطلب باران آنحضرت با اصحاب خود بیرون رفتند ناگاه مورچه را دید آنحضرت كه بر پا ایستاده ودست بآسمان دراز كرده و میگوید پروردگارا مارا از جمله آفریدهائى توئیم واز روزى تو بى نیاز نیستیم پس روزى ده بما از نزد خود و مارا مگیر بگناهان بى خردان از فرزندان آدم پس حضرت سلیمان گفت كه برگردید كه حقتعالى بدعاى دیگرى شمارا باران داد و اما وزغ زیرا كه چون نمرود آتش براى حضرت ابراهیم ((علیه السلام )) افروخت جانوران زمین از خدا رخصت طلبیدند كه آب بر آن آتش بریزند حقتعالى هیچ یك را رخصت نفرمود بغیر ازوزغ پس دوثلث آن از آتش سوخت و یك ثلث باقى ماند واما هدهد زیرا كه آن دلیل حضرت سلیمان ((علیه السلام )) بود بسوى ملك بلقیس و اما صرد مرغیست كه سر بزرگى دارد و گنجشك را شكار میكند زیرا كه راهنماى حضرت آدم بود از بلاد سر اندیب تا بلاد جده یكماه واما پرستك زیرا كه گردیدن آن در هوا براى تاءسف و اندوهیست كه بر مظلومیت اهل بیت رسالت پناه علیهم السلام دارد و تسبیحش خواندن سوره حمد است مگر نمى بینى كه در آخر خوانندگى میگوید وَلاالضّالینَ.
درحدیث صحیح منقول است كه ازحضرت امام موسى ((علیه السلام )) پرسیدند از كشتن مورچه حضرت فرمود كه مكش مگر آنكه تورا آزار كند و پرسیدند از كشتن هدهد فرمودند كه آزارش مكن و مكش و ذبح مكن كه نیكو مرغیست آن .
درحدیث دیگر ازحضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است كه حضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) نهى فرمود ازكشتن پنج جانور صرد و صوام كه مرغیست در میان نخلستان میباشد و معروفست و هدهد و مگس عسل ومورچه و وزغ و امر بكشتن پنج جانور فرمود كلاغ و كور كوره و مار و عقرب و سگ درنده و درحدیث دیگر فرمود كه هركه مارى رابكشد چنانست كه كافرى را كشته است .
درحدیث موثق منقول است كه ازحضرت امام موسى ((علیه السلام )) پرسیدند از كشتن مار حضرت فرمود كه حضرت رسول فرمود كه هركه مار را براى این نكشد كه كشتن آن گناهست از من نیست اما اگر براى ان نكشى كه حیوانى است و بتو آزارى نمیرساند باكى نیست .
درحدیث دیگر منقول است كه حضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) نهى فرمودند از آنكه حیوانى را بآتش بسوزانند.
ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه كه خدایتعالى عذاب فرمودند زنیرا كه از براى آنكه گربه اى را بسته بود تا آنكه از تشنگى مرده بود.
درحدیث معتبر منقول است كه باكى نیست بكشتن مورچه خواه آزارت بكند خواه نكند.
درحدیث دیگر ازحضرت رسول خدا ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه پرستك را حرمت بدارید كه زیاده از همه مرغان انس ‍ بمردم میگیرد و در ذكرى كه مى كند سوره حمد میخواند.
درحدیث معتبر از حضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است كه در هربال هدهد بزبان سریانى نوشته است كه آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ یعنى آل محمد بهترین خلایقند.
درحدیث معتبر از حضرت صادق منقول است كه مخورید هوجه را و دشنام باطفال مدهید كه بازى كنند كه تسبیح خدا میگوید، تسبیحش این است لَعَنَ اللّهُ مُبْغِضى آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام یعنى خدا لعنت كند دشمنان آل محمد را.
در حدیث دیگر ازحضرت على بن الحسین منقول است كه آن كاكلى كه بر سر جوجه است از دست مالیدن حضرت سلیمان بهم رسیده است زیرا كه روزى نرى باماده خود خواست كه جمع شود وماده مضایقه میكردنر گفت كه میخواهم فرزندى بهم رسد كه خدا را یاد كند پس ماده راضى شد چون خواست كه تخم بگذارد نر گفت كه تخم را كجامیگذارى گفت كه میخواهم دور از راه بگذارم نر گفت كه اگر نزیدیك راه بگذارى بهتر است كه اگر كسى بیاید گمان كند كه براى دانه چیدن باینجا آمده ، آن چنین كرد چون نزیك شد كه جوجه را بیرون آورد ناگاه دیدند كه حضرت سلیمان با لشكرش میایند و مرغان بر سرش سایه كرده اند ماده گفت كه اینك سلیمان با لشكرش رسید و میترسم كه ماوتخم ما را پامال كنند نر گفت كه حضرت سلیمان مرد رحیم مهربانیست آیا نزد تو چیزى هست كه براى جوجه خود پنهان كرده باشى گفت بلى ملخى دارم كه از تو پنهان كرده ام براى جوجه خودآیا تو چیزى براى جوجه خود ذخیره كرده نر گفت بلى من خرمائى دارم ماده گفت كه پس تو خرماى خود را بردار و من ملخ را برمیدارم و هر دو بخدمت سلیمان میرویم وهدیه خود را میگذاریم و حاجت خود را عرض میكنیم و سلیمان هدیه را دوست میدارد پس نر خرما را در منقال گرفت و ماده ملخ را بچنگال گرفت و هردو پرواز كردند و بنزد حضرت سلیمان آمدند و آنحضرت بر روى تخت خود نشسته بود چنو ایشان را دید دستها را گشودند نر بر دست راست آنحضرت نشست و ماده بر دست چپ و حضرت از حال ایشان سؤ ال فرمود، قصه خود را نقل كردند سلیمان هدیه ایشان را قبول نمود و لشكر خود را ازجانب تخم ایشان بجانب دیگر گردانید و دست بر سر ایشان مالید و دعا كرد براى ایشان ببركت پس باین سبب آن كاكل بر سر ایشان بهم رسید.
درچند حدیث معتبر وارد شده است كه جوجه را از آنها شكار مكنید بلكه بگذارید كه پرواز كنند بعد از آن ایشان را شكار كنید و شب برسر آشیانه مرغان نروید كه ایشان را شكار كنید كه شب درامانند.
درحدیث صحیح ازحضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است كه باكى نیست شب مرغانرا از آشیانها گرفتن لهذا علما گفته اند كه مكروهست كه شب مرغان را در آشیانه شكار كردن و جوجه را از آشیانه گرفتن و همچنین حیوانات را درشب كشتن مكروه است .
درحدیث دیگر منقول است كه خدمت حضرت امام رضا ((علیه السلام )) تعریف حسن طاوس میكردند حضرت فرمود كه هیچ حیوانى حسنش زیاده از خروس سفیدنیست و خروس خوش آوازتر از آنست و بركتش بیشتر است وتو را آگاه میكند دروقت نمازها و طاوس ‍ نفرین ویل و عذاب بر خود میكند بآن گناهى كه كرده است و بآن سبب مسخ شده است .
درحدیث دیگر منقول است كه طاوس یمانى بخدمت حضرت امام جعفر صادق ((علیه السلام )) آمد حضرت از او پرسیدند كه توئى طاوس ‍ گفت بلى حضرت فرمود كه طاوس مرغ شومى است كه بساحت هیچ گروهى داخل نمى شود مگر آنكه آواره میكند ایشان را.
درحدیث دیگر منقول است كه سالم بخدمت آنحضرت رفت چون نشست جمعى از گنجشكها فریاد میكردند حضرت فرمود میدانى كه چه میگویند گفت نه فرمود میگویند خداوندا ما آفریده چندیم از آفریده هاى تو وچاره نیست مارا از روزى تو پس طعام و آب بده مارا.
درحدیث دیگر منقول است كه حضرت امام زین العابدین ((علیه السلام )) در چنین حالى فرمودند كه اینها تسبیح پروردگار خود میگویند و طلب روزى خود را از خدا میكنند.
درحدیث معتبر از حضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است كه جغد در زمان سابق در خانه ها جا مى كرد و در وقت طعام خوردن نزدیك خوان میامد و طعام بنزدش میریختند و میخورد چون حضرت امام حسین ((علیه السلام )) را شهید كردند از آبادانى بیرون رفت و در خرابه ها و كوهها و صحراها جا گرفت و گفت بد امتى هستید شما فرزند پسغمبر خود را میكشید من ایمن نیستم از شما كه مرا بكشید.
در چند حدیث از حضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است كه تا جناب امام حسین ((علیه السلام )) را شیهد كردند جغد در روزها پیدا نمیشود و همین در شب ظاهر میشود و از آنروز قسم خورد كه در آبادانى جان گیرد و پیوسته روزها روزه مى باد و اندوهناك و چون شب میشود افطار میكند پیوسته ناله وگریه میكند بر جناب امام حسین ((علیه السلام )) تاصبح .
درحدیث دیگر از آنحضرت منقول است كه اگر نه این بود كه مگس برطعام مى نشیند هرآینه همه كس بخوره مبتلا مى شدند.
درحدیث معتبر از حضرت رسول ((صلى الله علیه وآله وسلم )) منقول است كه چون مگس در ظرف طعام بیفتد آنرا غوطه دهید و بیندازید كه در یك بالش زهر است و در بال دیگرش شفاست و آن بال زهر آلود در آب و طعام فرو میبرد شما آن بال دیگر را هم فروبرید كه ضرر نرساند.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: احوال سایر طیور و ذكر بعضى از حیوانات كه كشتن ایشان روااست یا روانیست،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic