۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - مجالسى كه در آنجاداخل شدن رواست و جماعتى كه همنشینى و مصاحبت ایشان سزاوار است

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتمجالسى كه در آنجاداخل شدن رواست و جماعتى كه همنشینى و مصاحبت ایشان سزاوار است 
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه متابعت كن كسى را كه تو را مى گریاند و خیرخواه تو است و متابعت مكن كسى را كه تو را مى خنداند و در مقام فریب دادن تو است .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه نظر كنید كه با كه سخن مى گوئید و مصاحبت مى كنید كه هر كه هست در وقت مرگ مصاحبانش را باو مى نمایند اگر حالشان نیك است از مصاحبت ایشان شاد مى شود و اگر حالشان بد است غمگین مى شود و حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه بهترین برادران من نزد من كسى است كه عیبهاى مرا بمن بگوید و فرمود كه برتو باد بمصاحبان كهنه و حذر كن از مصاحبت مصاحبان تازه كه ایشان را عهدى و امانتى و وفائى نیست و بر حذر باش از همه كس هر چند اعتماد بسیار داشته باشى .
حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام در وقت وفات وصیت فرمود كه زینهار كه اجتباب كن از جاهائیكه محل تهمتند و از مجلسى كه گمان بد باو ببرند كه همنشین بد فریب مى دهد مصاحب خود را.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه سزاوارترین مردم به تهمت كسى است كه با اهل تهمت همنشین باشد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه بپرهیزید از مواضع شك و تهمت و باید كه كسى با مادر خود در میان راه نه ایستد زیرا كه همه كسى نمیداند كه مادر او است .
در حدیث معتبر منقول است كه حضرت عیسى علیه السّلام فرمود كه مصاحب بداخلاقش سرایت مى كند باین كس و همنشین بد اینكس را هلاك مى كند پس نظر كن كه با كه همنشینى مى كنى .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه دوستى نیكان با نیكان ثوابى است براى نیكان و دوستى بدان با نیكان فضیلتى است براى نیكان و دشمنى بدان با نیكان زینتى است براى نیكان و دشمنى نیكان با بدان خواریست براى بدان .
از حضرت امام زین العابدین علیه السّلام منقول است كه با پنج كس مصاحبت و همزبانى و رفاقت مكن زینهار كه با دروغگو مصاحبت مكن كه او از بابت سرابست ، به دورغهاى خود تو را فریب مى دهد و دور را براى تو نزدیك مى نماید و نزدیك را در نظر تو دور مى نماید و زینهار كه مصاحبت مكن با فاسق كه او تو را به یك طعام خوردن نزد دیگران یا كمتر مى فروشد و با بخیل مصاحبت مكن كه تو را بمال خود یارى نمیكند در هنگامیكه نهایت احتیاح بهم رسانى و با احمق مصاحبت مكن كه او را اگر خواهد بتو نفع برساند ضرر مى رساند و با كسیكه قطع رحم كند مصاحبت مكن كه حق تعالى در سه موضع در قرآن مجید او را لعنت كرده است .
حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه سزاوار نیست مسلمان را كه با فاجر و احمق و دروغگو برادرى كند و حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه سه كسند كه همنشینى ایشان دل را مى میراند نشستن با مردم دنى و سخن گفتن با زنان و نشستن با توانگران وحضرت لقمان با پسر خود گفت كه بسیار با آشنایان نزدیك و چسبان مشو كه باعث جدائى مى شود او از ایشان دورى هم مكن كه خوار مى شوى و نیكى با كسى بكن كه خواهان آن باشد و چنانچه میان گرگ و میش دوستى نیست میان نیكوكار و بدكردار دوستى نمیباشد هر كه نزدیك غیر مى رود البته باو مى چسبد همچنین هر كه با بد كردار مصاحبت مى كند از بدیهاى او مى آموزد و هر كه با مردم مجادله مى كند دشنام مى شنود و هر كه در مجالس بد داخل مى شود تهمت زده مى شود و هر كه با همنشین بد مى نشیند از بدى سالم نمیماند و هر كه زبان خود را نگاه نمیدارد همیشه پشیمانى مى برد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه مصاحبت و همنشینى با اصحاب بدعت مكنید كه نزد مردم مثل آنها خواهید بود و حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه آدمى در دین دوست و مصاحب خود مى باشد و فرمود زینهار كه با احمق مصاحبت مكن در هنگامیكه از او راضى ترى نزدیك تر است بآنكه تو را برنجاند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه حكیم ترین مردم كسى است كه صحبت جاهلان بگریزد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كسى كه برادر مؤ منش را بر امرى كه مكروه او باشد ببیند و تواند كه او را برگرداند از آن امر و برنگرداند خیانت كرده است در برادرى او و كسیكه اجتناب بكند از مصاحب احمق بزودى اخلاق او را برمى دارد.
حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام فرمود كه بدترین مصاحبان تو كسى است كه معصیت خدا را در نظر تو زینت مى دهد و فرمود كه همنشینى بابدان مورث گمان بدبردن است در حق نیكان .
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه نظر كن هر كه نفع دینى بتو نمیبخشد مصاحبت او اعتنا بشاءن او مكن و در صحبت او رغبت مكن .
در حدیث دیگر فرمود كه چهار چیز است كه ضایع مى شود محبتیكه با كسى داشته باشى كه بیوفا باشد ونیكى كه با كسى بكنى كه شكر تو نكند و علمیكه بكسى بیاموزى كه گوش ندهد و رازیكه بكسى بسپارى كه نگاهدارى نكند.
از حضرت امام موسى علیه السّلام منقول است كه در مزبله با عالم صحبت داشتن بهتر است از صحبت داشتن با جاهل بر فرشهاى نیكو.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه حواریان بحضرت عیسى علیه السّلام گفتند كه با كه همنشینى كنیم فرمود با كسیكه خدا را بیاد شما آورد دیدن او ودر علم شما بیفزاید سخن گفتن او وشما را بسوى آخرت رغبت بفرماید گردار او.
در حدیث دیگر فرمود كه با اهل دین نشستن شرف دنیا و آخرت است و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود كه یك نشستن با كسیه اعتماد بر او داشته باشم نزد من بهتر است از عبادت یكسال .
در حدیث دیگرفرمود كه با توانگران منشیند كه بنده اول كه با ایشان مى نشیند چنان مى داند كه خدا بر او نعمت بسیار داد هنوز برنخواسته است كه چنان گمان مى كند كه خدا هیچ نعمت بر او نداد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه چهار چیز است كه دل را مى میراند گناه بعد از گناه كردن و با زنان بسیار سخن گفتن و با احمق مجادله كردن كه تو گوئى و او گوید و بحق برنگردد و همنشینى با مردگان كردن گفتند یا رسول اللّه مردگان كیستند فرمود هر توانگرى كه خدا را فراموش كرده باشد.
از حضرت زین العابدین علیه السّلام منقول است كه بفرزندان خود مى فرمود كه با اهل دین و معرفت همنشینى كنید و اگر بدست شما نیایند تنهائى مؤ نس تر و سالم تر است از مصاحبت غیر ایشان و اگر ناچار باشد از همنشینى مردم پس با صاحبان مروت بنشیند كه ایشان در مجالس خود فحش نمیگویند.
از حضرت امام موسى علیه السّلام منقول است كه سزاوار آنست كه آدمى مصاحبان پدر خود را نگاه دارد كه نیكى با بایشان مانند نیكى با پدر است .
در حدیث دیگر منقول است كه حضرت لقمان با پسر خود فرمود كه اى فرزند بدیده بصیرت نظر كن در مجالس اگر جماعتى را ببینى كه یاد خدا مى كنند با ایشان بنشین زیرا كه اگر تو عالمى بتو نفع مى دهد و از همنشینى ایشان علم تو زیاده مى شود و اگر جاهلى ترا علم مى آموزند و شاید كه خدا رحمتى برایشان بفرستد و ترا هم با ایشان فرو گیرد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه بر تو باد بحاضر شدن در مجالسى كه در آنجا یاد خدا كنند و در حدیث دیگر فرمود كه دانایان در زمان گذشته مى گفتند كه سزاوار آنست كه تردد كردن به خانه ها به یكى از ده وجه باشد اول رفتن به خانه خدا از براى اداى حج و عمره دویم در خانه پادشاهان دین كه اطاعت ایشان به طاعت خدا متصل است و حق ایشان واجب است و نفعشان عظیم است و ضرر مخالفت ایشان سخت است سیم درخانه علماء كه از ایشان استفاده علوم دین و دنیا نمایند چهارم در خانه اهل جود و بخشش كه مال خود را بامید ثواب آخرت مى دهند پنجم در خانه بى خردانى كه مردم در حوادث دهر بایشان محتاج مى شوند و در حاجتها بایشان پناه مى برند ششم در خانه اشراف و بزرگان براى طلب عزت و احتیاج بایشان هفتم درگاه جمعیكه نزد ایشان امید منفعت دارند از جهة راءى مستقیم ایشان و تقویت عزم در امور و مشورت كردن با ایشان هشتم در خانه برادران مؤ من بسبب آنكه مواصلت ایشان واجب و حق ایشان لازم است نهم در خانه دشمنانیكه بمدارا كردن ساكن مى شود ضررهاى ایشان و برفق و مدارا و دیدن عداوت ایشان دفع مى شود دهم در خانه جمعى كه از دید ایشان آداب حسنه استفاده مى توان كرد وانس بهمزبانى ایشان مى توان گرفت .
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجالسى كه در آنجاداخل شدن رواست و جماعتى كه همنشینى و مصاحبت ایشان سزاوار است،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic