۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - فضیلت مصافحه یعنى دست یكدیگر را گرفتن ومعانقه یعنى دست درگردن یكدیگر كردن و بوسیدن و آداب هر یك

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنتفضیلت مصافحه یعنى دست یكدیگر را گرفتن ومعانقه یعنى دست درگردن یكدیگر كردن و بوسیدن و آداب هر یك 
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه از تمامى تحیت وسلام كسیكه در حضر باشد مصافحه كردن است وتمامى سلام كردن كسیكه از سفر آمده باشد دست در گردن یكدیگر كردن است .
در حدیث معتبر از ابوعبیده منقول است كه گفت من هم كجاؤ ه حضرت امام محمدباقر علیه السّلام بودم من اول بكجاوه مى رفتم پس ‍ آنحضرت بكجاوه مى رفتند و چون هر دو در كجاوه درست مى نشستیم حضرت بر من سلام مى كردند و احوال از من مى گرفتند مانند دو كسیكه مدتى یكدیگر راندیده باشند و با من مصافحه مى كردند و چون از كجاوه فرود مى آمدیم اول آنحضرت پائین مى آمدند پس چون هر دو در زمین قرار مى گرفتیم سلام مى كردند و احوال مى گرفتند مانند دو كسیكه مدتها یكدیگر را ندیده باشند من گفتم یابن رسول اللّه شما كار چند مى كنید مردمیكه نزد ما هستند چنین نمیكنند حضرت فرمود مگر نمیدانى كه مصافحه كردن چه ثواب دارد بدرستیكه دو مؤ من با یكدیگر ملاقات و مصافحه كنند پیوسته گناه از ایشان مى ریزد چنانچه برگ از درخت مى ریزد و حقتعالى نظر رحمت بسوى ایشان مى كند، تا از یكدیگر جدا شوند.
در حدیث معتبر دیگر از ابوجمزه منقول است كه گفت من هم كجاوه بودم با حضرت امام محمد باقر چون بار را فرود آوردیم حضرت اندكى راه رفتند پس آمدند و دست مرا گرفتند و فشار سختى دادند گفتم فداى تو شوم من با شما بودم در كجاوه حضرت فرمود، مگر نمیدانى كه مؤ من چون اندك حركتى بكند و بعد از آن دست برادر مؤ من خود را بگیرد حق تعالى نظر لطف بسوى ایشان مى كند و روى رحمت خود را بجانب ایشان مى گرداند و بگناهان مى فرماید كه فرو ریزید از ایشان تا آنكه چون از یكدیگر جدا مى شوند هیچ گناه برایشان نمانده است .
در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه حد مصافحه آنست كه در دور درخت خرما بگردند پس بعد از آن باز مصافحه سنت است و حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود سزاوار آنست كه دو مؤ من كه از یكدیگر پنهان شوند، اگر چه بدررختى باشد كه درمیان ایشان فاصله شود پس ملاقات كنند باید كه مصافحه كنند.
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه دست را دیرتر برمى دارد ثوابش بیشتر است .
از حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم هرگز با كسى مصافحه نكردند كه دست را از دست او بكشند تا آنكه آن شخص دست را مى كشید.
در حدیث دیگر فرمود كه با یكدیگر مصافحه كنید كه كینه ها را از سینه مى برد و فرمود كه مصافحه كردن با مؤ من بهتر است از صمافحه كردن با ملائكه .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه چون با برادران مؤ من ملاقات نمائید با ایشان مصافحه كنید و بشاشت و خوشحالى نزد ایشان ظاهر كنید، تا آنكه چون جدا شوید هیچ گناه بر شما نمانده باشد و با دشمن خود نیز مصافح كنید هر چند او نخواهد كه خدا چنین امر فرموده است و باعث دفع دشمنى او مى شود.
در حدیث دیگر از اسحق صراف منقول است كه گفت من در كوفه مى بودم و شیعیان بسیار بنزد من مى آمدند و من از شهرت ترسیدم غلام خود را امر كردم كه هر كه مرا خواهد بگو كه اینجا نیست پس در آن سال به حج رفتم و چون بخدمت حضرت صادق علیه السّلام رفتم آنحضرت را از خود متغیر یافتم ، گفتم فداى تو شوم چه چیز باعث تغییر شما شده است از من فرمود كه آنچه باعث تغیر تو شده است از مؤ منان گفتم فداى تو شوم از شهرت ترسیدم و خدا مى داند كه چه مقدار ایشانرا دوست مى دارم حضرت فرمود كه اى اسحق ملال بهم مرسان از بسیار آمدن برادران مؤ من بدیدن تو كه چون مؤ من با برادر مؤ من خود برمى خورد با او مرحبا مى گوید خدا از براى او تا قیامت مرحبا مى نویسد پس چون با او مصافحه مى كند حقتعالى میان دو ابهام ایشان صد رحمت مى فرستد كه نود و نه تاى آنها از آنستكه دیگرى را بیشتر دوست مى دارد پس حقتعالى روى رحمت بسوى ایشان مى گرداند و هر یك كه دیگرى را بیشتر دوست مى دارد روى رحمت بسوى او بیشتر است پس چون دست در گردن یكدیگر كنند، رحمت ایشانرا فرو مى گیرد، پس از براى خدا با یكدیگر بایستند و غرض دنیوى نداشته باشند بایشان خطاب مى رسد كه آمرزیده شدید، عمل را از سر بگیرید پس چون از یكدیگر احوال گیرند و سخن گویند ملائكه بیكدیگر مى گویند، كه دور شوید كه مى خواهند با یكدیگر احوال گیرند كه خدا برایشان پوشانیده است اسحق گفت پس حرفى كه مى گوئیم ملائكه نمى نویسند حضرت آهى بلند كشیدند و گریستند آنقدر كه آب دیده مبارك ایشان بر روى ریش روان شد و فرمودند كه اى اسحق حقتعالى ملائكه را امر فرموده است كه چون دو مؤ من با یكدیگر ملاقات كنند از ایشان دور شوند براى تعظیم ایشان و اگر چه ملائكه نمینویسند اما خداوندى كه مطلع است براحوال ایشان و راز و پنهان آنچه در سینه ها پنهان است نزد او آشكار است مى داند كه چه مى گویند پس اى اسحق از خدا بترس چنانچه گویا او را مى بینى و اگر تو او را نمیبینى او تو را مى بیند و اگر گمان مى كنى كه او تو را نمیبیند كافر مى شوى و اگر مى دانى كه او تو را مى بیند و گناهان را از مخلوقین پنهان مى كنى و نزد او هویدا مى كنى پس او را از همه كس سهل تر شمرده .
در حدیث دیگر فرمود كه شما را در مصافحه كردن مثل ثواب آنها هست كه در راه خدا جهادر مى كنند.
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه هر مؤ منى كه از خانه بیرون رود بقصد دیدن برادر مؤ من خود حق او را شناسد حق تعالى بهر گامى حسنه در نامه عملش بنویسد و گناهى از او محو كند و درجه براى او بلند كند پس چون در خانه آن مؤ من را بكوید درهاى آسمان براى او گشوده شود، پس چون با یكدیگر ملاقات كنند و مصافحه كنند و دست در گردن یكدیگر بكنند حق تعالى روى كند و فرماید كه نظر كنید بسوى این دو بنده من كه بدیدن یكدیگر رفتند و از براى رضاى من بایكدیگر دوستى كردند بر من لازم است كه بعد از این ایشان را عذاب نكنم پس چون برگردد او را مشایعت كنند ملكى چند بعدد نفسهاى او و گامهاى او و سخن هاى او كه او را حفظ كنند از بلاهاى دنیا و آخرت تا روز دیگر این وقت و اگر در این میان بمیرد از حساب قیامت نجات یابد و اگر آن مؤ من دیگر هم حق او را شناسد و حرمت او را داند همین ثواب او هم داشته باشد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه شما شیعیان را نورى در پیشانى هست كه بآن نور شما را در دنیا مى شناسند چون یكدیگر را بر خورید آن موضع نور را از پیشانى یكدیگر بیوسید و در حسن دیگر فرمود كه نمیباید بوسید سر ودست كسى را مگر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم یا كسیكه مراد از بوسیدن سر و دست او حضرت رسول باشد محتملست كه مخصوص ائمه معصومین باشد و اظهر آنست كه شامل سادات و علما نیز باشد، زیرا كه تعظیم ایشان براى آن مى كنند كه فرزند آنحضرت یا حافظ علوم و مروج دین آنحضرت اند و احوط آنست كه بغیر دست پیغمبر و امام را نبوسند.
چنانچه در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : شایسته نیست دست بوسیدن مگر پیغمبر یا وصى پیغمبر را.
در حدیث صحیح از حضرت امام موسى علیه السّلام منقول است كه خویش را براى خویشى ببوسد بر او چیزى نیست و برادران مؤ من را پهلوهاى روى ایشان را ببوسند و امام را میان دو چشمش را ببوسند.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه دهان را بوسیدن نمیباشد مگر از براى زن و فرزند خود.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: فضیلت مصافحه یعنى دست یكدیگر را گرفتن ومعانقه یعنى دست درگردن یكدیگر كردن و بوسیدن و آداب هر یك،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic