۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - فضیلت سلام و آداب آن

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 19 آذر 1390

فضیلت سلام و آداب آن  
در حدیث معتبر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم اصحاب خود را امر فرمود، به هفت خصلت عیادت بیماران ومشایعت جنازه مرده گان و قبول كردن گفته كسیكه این كس قسم دهم و دعا كردن براى كسیكه عطسه كند ویارى كردن مظلوم و بهر كس ‍ سلام كردن .
در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است كه در بهشت غرفه چند هست كه از اندورنش بیرون مى نماید و از بیرونش اندرون مى نماید كسى از امت من در آنها ساكن مى شود كه بزبان نیك با مردم سخن گوید و طعام بمردم بخوراند و افشاى سلام بكند و نماز بكند در شب در وقتیكه مردم در خواب باشند فرمود كه افشاى سلام آنست كه بخل نور زد بسلام كردن بر احدى از مسلمانان .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول كه از جمل تواضع و شكستگى آنست كه با هر كه برخورى سلام بكنى و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه ابتدا كند بسخن گفتن پیش از سلام جوابش مگوئید و كسى را بطعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.
در حدیث دیگر فرمود كه عاجزترین مردم كسى است كه از دعا عاجز باشد و بخیل ترین مردم كسى است كه بسلام كردن بخل كند.
در حدیث دیگرفرمود كه هر كه به ده نفر از مسلمانان برخورد و برایشان سلام كند ثواب یك بنده آزاد كردن در نامه عملش نوشته شود.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه هر مؤ منى كه بجماعتى از مؤ منان سلام كند ملائكه در جواب سلام او مى گویند سَلامٌ عَلَیْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ اَبَدا.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم سلام كردن سنت است و جواب سلام دادن واجب است .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه چون كسى جواب سلام گوید بلند گوید كه آن سلام كننده نگوید كه سلام كردم و جواب سلام من نگفتند.
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه اَلسَّلامُ عَلَیْكُمْ بگوید ده حسنه براى او باشد و اگر سَلامٌ عَلَیْكُم وَرَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ بگوید سى حسنه براى او باشد.
در حدیث دیگر فرمود كه سه كسند كه بصیغه جمع بایشان سخن مى باید گفت ، هر چند تنها باشند، كسى كه عطسه كند مى گوئى یَرْحَمكُمُ اللّهُ هر چند دیگرى با او نباشد و كسیكه سلام بر كسى كند مى گوید اَلسَّلام عَلَیْكُمْ و كسیكه كسى را دعا مى گوید عافاكُمُ اللّهُ هر چند یكى باشد زیرا كه با اینها ملائكه مى باشد و در قصد مؤ منان غایب را هم داخل مى تواند كرد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه مكروه است كسى بگوید حَیّاكَ اللّهُ مگر آنكه بگوید حَیّاكَ اللّهُ بِالسَّلامِ.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه سه كسند كه برایشان سلام نمیباید كرد، كسیكه با جنازه راه رود و كسیكه بنماز جمعه رود و كسیكه در حمام باشد و حمل كرده اند بر صورتیكه لنگ نبسته باشد.
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه چون داخل مسجد شوى و مردم نماز كنند برایشان سلام مكن و بر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم سلام كن و متوجه نماز شو و اگر بمجلسى داخل شوى كه مردم سخن گویند برایشان سلام بكن .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه كسیكه داخل خانه شود بر اهل خانه سلام كند و اگر اهل نداشته باشد و خانه خالى باشد بگوید اَلسَّلامُ عَلَیْنا مِنْ رَبِنّا و فرمود اگر كسى بتو گوید حَیّاكَ اللّهُ بِالسَّلامِ در جواب بگو اَنْتَ فَحَیّاكَ اللّهُ بِالسَّلامِ وَاَحَلَّكَ دارَ الْمَقامِ و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه چه یكدیگر را ملاقات كنید سلام و مصافحه بكنید و چون از یكدیگر جدا شوید طلب آمرزش از براى یكدیگر بكنید.
در حدیث دیگر فرمود كسیكه داخل خانه خود شود سلام بكند كه سبب بركت مى شود و ملائكه انس مى گیرند در آن خانه .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه چون زن برجماعتى داخل شود بگوید عَلَیْكُمُ السَّلامُ و چون مرد داخل شود بگوید اَلسَّلامُ عَلَیْكُمْ و در بعضى از اخبار وارد شده است كه چند كسند كه برایشان سلام نمیباید كرد، جهود و گبر و ترسا و بت پرست و كسیكه در بیت الخلا باشد و كسیكه بر سر خوان شراب نشسته باشد و بر شاعریكه بزنان محصنه عفیفه فحش گوید و بر جماعتیكه خوش طبعى ایشان دشنام مادر است و بر كسیكه نرد یا شطرنج یا سایر انواع قمار بازى كند، بر كسیكه عود یا طنبور نوازد و مردیكه مردم با او عمل لواط مى كنند و كسیكه در اثناى نماز باشد و كسیكه سود خورد و فاسقى كه علانیه فسق كند و پروا نكند.
در روایت صحیح وارد شده است كه سلام كردن بر كسیكه شطرنج بازى كند گناه كبیره است و همچنین نهى وارد شده است از سلام كردن بر كسیكه شراب خورد و دور نیست كه اكثر اینها محمول باشد بر آنكه سلام كردن بر اینها فضیلت بسیار ندارد یا براى آنكه از روى مهربانى و محبت و راضى بودن بگناه ایشان سلام بر ایشان نباید كرد زیرا كه اخبار بسیار وارد شده است كه بر همه كس سلام كردن خوبست .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه چون كسى از مجلسى برخیزد وداع كند اهل این مجلس را بسلام كردن كه اگر بعد از او حرف خیرى بگویند در ثواب شریك ایشان خواهد بود و اگر حرف بدى بگویند گناهش بر آنها خواهد بود و بر او گناهى نخواهد بود.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه كوچك بر بزرگتر سلام مى كند و كسیكه گذرد بر كسیكه نشسته باشد سلام مى كند و جماعت كمتر بر جماعت بیشتر سلام مى كنند.
در حدیث دیگر فرمود كه سواره بر پیاده باید سلام بكند و استر سوار بر خرسوار سلام بكند واسب سوار بر استرسوار سلام بكند و ایستاده بر نشسته سلام بكند.
در چند حدیث معتبر از آنحضرت منقول است كه چون جماعتى بر جماعتى بگذرند یكى از ایشان كه سلام كند از دیگران مجزیست و اگر كسى بر جماعتى سلام كند یكى از آنها كه جواب بگوید از دیگران مجزیست .
در حدیث حسن از آنحضرت منقول است كه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بر زنان سلام مى كردند، و ایشان جواب مى گفتند و حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام بر زنان سلام مى كردند و كراهت داشتند از سلام كردن بر زنان جوان و مى فرمودند كه مى ترسم خوشم آید از او و گناه بر من داخل شود زیاده از ثوابیكه بسلام كردن طلب مى كنم و امثال اینها را براى تعلیم دیگران مى فرموده اند و خود از امثال اینها معصوم و منزه بوده اند.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه ابتدا مكنید اهل كتاب یعنى یهود ونصارى و مجوس را بسلام كردن و چون ایشان سلام كنند بگوئید علیكم .
در روایت دیگر فرمود كه چون یهودى یا نصرانى یا مشرك و یا بت پرست بر تو سلام كنند بگو علیك و بدانكه از جمله سلامها سلام رخصت است كه چون خواهند كه داخل خانه كسى شوند پیشتر است كه در بیرون خانه سه مرتبه سلام كنند اگر جواب سلام بشنوند داخل شوند و اگر بر گردند و جواب این سلام واجب نیست .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه رخصت طلبیدن سه مرتبه است در اول مرتبه مى شنوند و در مرتبه دوم حذر مى كنند و در مرتبه سیم اگر خواهند رخصت مى دهند و اگر نمیخواهند ساكت مى شوند كه او برگردد و حق تعالى فرموده است كه داخل مشوید در خانه غیر خانه هاى خود تا استیناس بكنید وسلام بر اهلش بكنید.
حضرت صادق علیه السّلام فرمود استیناس كفش برزمنى زدن وسلام كردن است كه ایشان خبردار شوند.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: فضیلت سلام و آداب آن،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic