۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - آداب معاشرت ظالمان و قلیلى ازاحوال ایشان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 18 آذر 1390

آداب معاشرت ظالمان و قلیلى ازاحوال ایشان 
بسند معتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام منقول است كه : بشیعیان خود فرمود، كه اى گروه شیعه گردنهاى خود را ذلیل مكنید بترك اطاعت پادشاه خود، پس اگر عادل باشد از خدا بطلبید كه او را باقى بدارد، اگر ظالم و ستمكار باشد از خدا بطلبید كه او را باصلاح آورد كه صلاح شما در صلاح پادشاه شما است ، پادشاه عادل بمنزله پدر مهربان است و از براى او بخواهید آنچه از براى خود مى خواهید، و از براى او مخواهید آنچه از براى خود نمى خواهید.
بسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : خدا رحمت كند كسى را كه یارى كند پادشاه خود را بر نیكى كردن به او.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : هر كه متعرض پادشاه ظالمى شود واز او آزارى بیابد، خدا او را بر آن آزار ثواب ندهد و صبر او را روزى نكند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : هر كه مدح كند پادشاه ظالمى را و نزد او شكستگى و تذلّل كند، براى طمع دنیا قرین او باشد، در جهنم زیرا كه حقتعالى میفرماید وَلا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ یعنى به دل میل مكنید بسوى آنها كه ظلم میكنند، پس مس میكند شما را آتش و فرمود هر كه راهنمائى كند ظالمى را بر ظلم در جهنم باهامان وزیر فرعون باشد و هر كه از جانب ظالمى خصومت كند، یا یارى او نماید در آن حصومت چون ملك الموت نزد او آید بگوید، بشارت باد ترا بلعنت خدا و آتش جهنم و هر كه تازیانه در دست گرفته گرداند از آتش جهنم كه درازاى آن هفتاد ذرع باشد و مسلط گرداند آنرا بر او درجهنم و نهى فرمود از حاضر شدن بر سر سفره فاسقان .
حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام در وقت فوت وصیت فرمود به حضرت امام حسن علیه السّلام كه دوست دار صالحان را براى صلاح ایشان ، مدارا كن بظاهر با فاسقان و در دل دشمن ایشان باش .
در حدیث دیگر فرمود كه حضرت عیسى با بنى اسرائیل علیه السّلام میگفت ، كه یارى نكنید ظالم را بر ظلمش كه فضل شما باطل میشود.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : سه چیز است كه دل را فاسد میكند، ونفاق را در دل میرویاند چنانچه آب درخت را میرویاند، شنیدن سازها و خوانندگیها و فحش گفتن ، وبدر خانه پادشاه رفتن و از پى شكار رفتن .
از حضرت صادق منقول است كه : نگاه دارید و حفظ كنید دین خود را بپرهیزكارى از محرمات و قوت دهید دین خود را بتقیه كردن از مخالفان و مستغنى شدن بخدا از طلب كردن حوائج از پادشاهان ، بدانید هر مؤ منى كه خضوع وشكستگى كند، نزد صاحب سلطنتى یا كسى كه مخالف او باشد در دینش از براى طلب آن دنیائیكه در دست او است خدا او را گمنام كند، دشمن دارد او را و او را بخود بگذارد، و اگر چیزى از دنیاى او بدستش بیاید خدا بركت را از آن بردارد، و او را ثواب ندهد اگر خرج كند در حج یا عمره یابنده آزاد كردن .
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : چون روز قیامت شود منادى از جانب حق تعالى نداكند، كه كجایند ظالمان و مددكاران ایشان و آنانكه دوات ایشان را لیقه گذاشته اند، یا سر كیسه براى ایشان بسته اند یا مد قلمى بایشان داده اند آنها را هم با ظالمان محشور كنند.
در حدیث معتبر دیگر فرمود كه هیچ بنده بپادشاهى نزدیك نمیشود، مگر آنكه از خدا دور میشود، هیچ بنده مالش زیاد نمیشود، مگر آنكه حسابش دشوارتر میشود و هیچ بنده اتباعش بیشتر نمیشود، مگر آنكه شیاطین او بیشتر میشوند، و فرمود زینهار كه احتراز كنید از در خانه پادشاهان و آنها كه با پادشاهان میباشند، كه نزدیكترین شما بآنها دورترین شمایند از خدا پادشاهان و آنها كه با پادشاهان میباشند، كه نزدیكترین شما بآنها دورترین شمایند از خدا و هر كه پادشاه را بر خدا اختیار كند خدا پرهیزكارى را از او بردارد، او را حیران گرداند.
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : هر كه معذور دارد ظالمى را در ظلم او خدا مسلط گرداند بر او كسى را كه ظلم بر او كند، پس اگر دعا كند دعایش مستجاب نشود و خدا اورا بر آن ستم كه میكند ثواب ندهد.
در حدیث صحیح دیگر فرمود كه هر كه یارى دهد ظالمى را بر مظلومى پیوسته حق تعالى بر او خشمناك باشد، تا دست از آن یارى بردارد.
در حدیث دیگر فرمود كه در زمان حضرت موسى علیه السّلام پادشاهى ظالمى بود كه حاجت مؤ منى را بشفاعت بنده صالحى برآورد، پس ‍ پادشاه و آن مرد صالح هر دو در یك روز مردند و همگى بر جنازه آن پادشاه جمع شدند، درهاى بازارها را بستند براى مردن او تا سه روز، آن مرد صالح در خانه خود ماند تا كرمهاى زمین رویش را خوردند، پس حضرت موسى بعد از سه روز مرده آنمرد صالح را بآنحال مشاهده كرد و گفت پروردگارا آن دشمن تو بود كه با آن اعزاز و اكرام او را برداشتند، و این دوست تست و باین حال مانده است ، حق تعالى وحى فرستاد باو كه یا موسى این دوست من از آن جبار حاجتى سئوال كرد، آن را برآورد او را مكافات دادم براى بر آوردن حاجت این مؤ من و كرمهاى زمین را بر روى این مؤ من مسلط كردم براى سئوالى كه از آن جبار كرد.
در حدیث دیگر منقول است كه : سلیمان جعفرى به حضرت امام رضا علیه السّلام عرض كرد، كه چه میفرمائید در كارهائى كه مردم متكفل میشوند، ازجانب پادشاهان حضرت فرمود كه داخل شدن در اعمال ایشان و یارى ایشان كردن و سعى در حوائج ایشان نمودن ، معادل كفر است و عمدا نظر بسوى ایشان كردن ، گناه كبیره است .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه : هر كه برود نزد توانگرى و بنزد او شكستگى كند براى توانگرى او دو ثلث دینش ‍ میرود.
در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه : هر كه برود بسوى پادشاه ظالمى و او را بپرهیزكارى بكند، و پند و نصیحت بگوید او را مثل ثواب جن و انس بوده باشد، از على بن حمزه منقول است كه : گفت من دوستى داشتم از نویسندگان بنى امیه با من بخدمت حضرت صادق علیه السّلام آمد، عرض كرد كه من در دیوان بنى امیه كار میكردم و مال بسیار بهم رسانیدم ، حضرت فرمود كه اگر نه این بود كه مردم براى بنى امیه كتابت میكنند، و غنیمت براى ایشان جمع میكنند، از براى ایشان جنگ میكنند، و نزد ایشان حاضر میشوند هر آینه حق ما را غصب نمیكردند، آن شخص گفت كه آیا مرا چاره اى هست حضرت فرمود اگر بگویم خواهى كرد؟ گفت میكنم فرمود كه هر چه كسب كرده در دیوان ایشان آنچه صاحبش را مى شناسى پس ده و آنچه نمى شناسى تصدق كن و اگر چنین كنى من ضامن بهشت میشوم براى تو، آن شخص ساعتى سر در زیر افكند پس گفت چنین میكنم ، على بن ابى حمزه گفت كه آن جوان با ما بكوفه آمد و تمام مال خود را داد حتى آن جامه هائى كه پوشیده بود و ما در میان خود مالى جمع كردیم و جامه ها براى او خریدیم و خرجى براى او فرستادیم ، بعد از چند ماهى بیمار شد چون من بدیدنش رفتم در حال جان كندن بود پس چشم گشود و گفت حضرت صادق علیه السّلام بضامنى خود وفا كرد این را گفت ومرد، او را فن كردیم و در سال دیگر بخدمت آنحضرت رفتم چون نظر آنحضرت بر من افتاد فرمود واللّه كه براى رفیق تو بضامنى خود وفا كردیم .
ازمفضل بن مزید كه نویسنده خلفا بود وشیعه بود منقول است : كه بخدمت حضرت صادق علیه السّلام عرض كرد، كه میدانید خدماتى كه من نزد این خلفا میكنم ، حضرت فرمود كه آنچه بهم میرسانى بشیعیان بده حق تعالى میفرماید، كه حسنات گناهان و سیئات را میبرد.
در حدیث معتبر منقول است كه : صفوان شتردار بخدمت حضرت امام موسى آمد حضرت فرمود كه همه چیز تو خوبست بغیر از آنكه شترهاى خود را بهارون الرشید كرایه میدهى ، صفوان گفت واللّه كه من شتر خود را باو كرایه نداده ام براى كاربدى یا شكارى یا لهوى ولیكن از براى راه مكه باو كرایه دادم ، من خود با او نمیروم نوكران و غلامان خود را میفرستم حضرت فرمود آیا میخواهى آنقدر زنده باشند كه كرایه تورا بدهند، گفت بلى فرمود هر كه زندگى ایشان را خواهد از ایشان است ، هر كه از ایشان است از اهل جهنم است .
در حدیث دیگر منقول است كه : عبدالغفار بن القسم از حضرت امام محمد باقر و حضرت صادق علیه السّلام پرسید كه چه میفرمائید درباب رفتن بنزد پادشاه فرمود، كه خوب نمیدانم براى تو گفت بسیار است كه بشام میروم و مرا بنزد ابراهیم پسر ولید میبرند، حضرت فرمود كه رفتن بنزد شاه و حكام باعث سه چیزبد میشود، اول محبت دنیا دویم فراموشى مرگ سیم راضى نبودن آنچه خداتو را روزى كرده است ، گفت یابن رسول اللّه من مرد عیال بارم و بتجارت میروم بآنجا براى منفعت حضرت تجویز این فرمود.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه : هر كه راضى باشد بحكم پادشاه ظالمى و اعانت او كند، از دوستان او خواهد بود.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : دو صنفند از امت من كه صلاح ایشان موجب صلاح تمام امت است ، فساد ایشان موجب فساد امت ، فقیهان و پادشاهان .
حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه امید نجات دارم براى هر كه اعتقاد بامامت ما داشته باشد از این امت مگر سه كس صاحب استیلائیكه ظلم كند بر رعیت خود و كسیكه در دین بدعت كند و كسیكه علانیه فسق كند، فرمود سه كسند كه هر كه با ایشان منازعه كند ذلیل و بیمقدار میشود پدر و پادشاه و قرض خواه .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : بیوفاتر و كم دوست تر از همه كس پادشاهانند.
در حدیث حسن از آن حضرت منقول است كه : هر كه حكومت مردم اختیار كند وعدالت كند و در خانه خود را بگشاید، پرده بردارد كه همه كس راه باو داشته باشد، باحوال همه مردم برسد بر خدا لازم است كه ترس او را در قیامت بایمنى مبدل گرداند، او را داخل بهشت كند.
در حدیث دیگر فرمود كه چون حق تعالى خیر رعیت را خواهد پادشاه مهربانى بر ایشان مسلط مى گرداند، براى او وزیر عادلى میسر مى گرداند، وبسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : خداوند عالمیان میفرماید كه منم پروردگارى كه بجز من خداوندى نیست آفریده ام پادشاهان را و دلهاى ایشان بدست من است پس هر گروهى كه طاعت من بكنند، دلهاى پادشاهانرا بر ایشان رحمت مى گردانم ، پس مشغول مگردانید خود را بدشنام دادن پادشاهان و توبه كنید بسوى من تا دلهاى ایشان را بر شما مهربان بگردانم .
در حدیث دیگر فرمود كه چون حق تعالى بهشت را خلق نمود فرمود ببزرگوارى خود سوگند میخورم كه داخل بهشت نمیكنم ، كسى را كه همیشه شراب خورد، سخن چینان را و دویت را چوبكیان ظالمان را و شكافندگان قبرها را و تمقاچیان را كه عشور از مردم میگیرند وقطع كننده رحم را و كسیكه بجبر قائل باشد.
در حدیث دیگر فرمود هر كه بناحق سر كرده جماعتى شود، بر ایشان استیلا یابد حق تعالى او را در كنار جهنم بازاى هر روزى هزار سال بدارد، چون محشور شود دستهایش در گردنش بسته باشد، پس اگر بامر خدا در میان ایشان عمل كرده باشد خدا او را رها كند، اگر ظلم بر ایشان كرده باشد، او را بجهنم اندازد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : هر كه والى مسلمانان شود و ایشان را ضایع گذارد وباحوال ایشان نپردازد خدا او را ضایع بگذارد، رحمت خود را از او بازگیرد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است كه : هر والى كه مردم را ممنوع سازد از آنكه كارهاى خود را باو عرض كنند، حق تعالى در قیامت حاجت او را برنیاورد و اگر چیزى برسم هدیه بگیرد چنانست كه از غنیمت دزدى كرده است كه بدترین دزدى هاست و اگر رشوه بگیرد چنان است كه به خدا شرك آورده باشد و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : حق تعالى وحى فرمود بسوى پیغمبرى از پیغمبران كه درمملكت پادشاه جبارى بود كه برو و بآن پادشاه بگو كه من ترا پادشاه نكرده ام كه خون مردم را بریزى و مالهاى ایشان را بگیرى براى این تو را پادشاه كرده ام كه صداهاى مظلومان را از من بازگیرى ، بدرستى كه من ترك بازخواست ستمها كه برایشان شود، نمیكنم هر چند كافر باشند.
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه : در جهنم كوهى هست كه آن را سعدا میگویند و در آن كوه وادى هست كه آن را سقر میگویند، در آن وادى چاهى هست كه آن را هبهب گویند هر گاه كه پرده آن چاه را برمیاندازند اهل جهنم از گرمى آن بفریاد میآیند و آنچاه جاى جباران است .
در روایت دیگر منقول است : از محمدبن اسمعیل بن نوح كه حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود: كه خدا را درپادشاهان جماعتى هست كه خدا دین حق را بایشان عطا فرمود، ایشان را استیلا بر شهرها داده است كه بسبب ایشان از دوستانش ضررها و ستمها را دفع كند و ببركت ایشان باصلاح آورد امور مسلمانان را و مؤ منان در حالهاى بد بایشان پناه میبرند، محتاجان و شیعیان ما بایشان متوسل میشوند، مؤ منان بحق و راستى و ایشانند امینان خدا در زمین و نور ایشان روشنى میدهد اهل آسمان را چنانچه ستاره ها روشنى میدهند اهل زمین را و در قیامت نور ایشان عرصه محشر را روشن میكند، ایشان براى بهشت خلق شده اند اگر خواهى كه از ایشان باشى شادگردان مؤ منان از شیعیان ما را.
در حدیث صحیح از حضرت امام موسى علیه السّلام و در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : هر كه برساند بپادشاهى حاجت كسى كه نتواند حاجت خود را باو رساند حقتعالى پاهایش را در قیامت بر صراط ثابت گرداند.
در حدیث معتبر منقول است كه : حمیرى عریضه نوشت بخدمت حضرت صاحب الامر، كه شخصى هست كه متصدى اوقاف است و حلا میداند تصرف در آنها را و بى پروا میگیرد و صرف میكند، من گاهى در ده او وارد میشوم ، اگر طعام او را نخورم با من عداوت میكند، گاهى هدیه هم براى من میفرستد، حضرت در جواب نوشتند كه اگر اینمرد مالى و معاشى بغیر آنچه در دست اوست از وقف دارد، طعامش را بخور و احسانش را قبول كن و اگر بغیر آن مال حرام چیزى ندارد، طعامش را مخور و مالش را قبول مكن.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : سه دعاست كه از درگاه خدا رد نمیشود، دعاى پدر براى فرزند نیكوكار و نفرین او بر فرزندان بد كردار و نفرین مظلوم بر ظالم و دعاى مظلوم براى كسیكه انتقام از ظالم براى او بكشد، دعاى مؤ من براى مؤ منى كه از براى دوستى اهل بیت او را بمال خود اعانت كند، و نفرین مؤ من بر كسى كه اعانت او نكند با قدرت و احتیاج آن مؤ من به او.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : حقتعالى میفرماید، كه غضب من سخت وشدید است ، بر ظالمى كه ظلم كند، بر كسیكه یاورى بجز من نیابد.
در حدیث دیگر منقول است كه : حتقعالى میفرماید كه من مستجاب نمیكنم دعاى كسى را كه مظلمه از كسى نزد او باشد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السّلام منقول است : كه ظلم كننده و یارى كننده او بر ظلم و كسیكه راضى به آن ظالم باشد، هر سه در گناه شریكند.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : هر كه ظلمى بر كسى بكند، حقتعالى برانگیزد كسى را كه مثل آن ظلم را نسبت باو یا فرزندان او یا فرزندان فرزندان او بكند.
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه حق مؤ منى را حبس كند حقتعالى در قیامت او را پانصد سال بر پا بدارد تا آنكه از عرقش رودخانه ها جارى شود و منادى ندا كند، كه این است ظالمى كه حق خدا را حبس كرده است پس چهل روز او را سرزنش كنند، پس بفرماید كه او را بجهنم برند و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : بهترین جهادها آنست كه چون كسى صبح كند ظلم بر كسى در خاطر نداشته باشد.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: آداب معاشرت ظالمان و قلیلى ازاحوال ایشان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic