۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - رعایت حقوق مؤ منان در غیبت ایشان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 17 آذر 1390

رعایت حقوق مؤ منان در غیبت ایشان  
در حدیث معتبر منقول است كه شخصى بحضرت زین العابدین علیه السّلام عرض كرد، كه فلان شخص شما را گمراه و مبتدع میداند، حضرت فرمود كه حق همنشینى او را رعایت نكردى كه سخن از را بمن نقل كرد، حق مرا رعایت نكردى چیزى كه نمیدانستم از او بمن رسانید، همه را مرگ در پیش است ، محشور خواهیم شد و وعده گاه همه قیامت است ، خدا میان ما حكم خواهد كرد، زنهار كه غیبت مكن كه خورش سگان جهنم است .
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه ایمان بخدا و رسول دارد ننشیند در مجلسى كه به امامى دشنام دهند، یا غیبت مسلمانى كنند.
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه غیبت كند مسلمانى را ثواب روزه و وضویش بر طرف مى شود، در روز قیامت از او بوئى آید گنده تر از بوى مردار كه اهل محشر همه در آزار باشند، اگر پیش از توبه بمیرد حلال كرده باشد چیزیرا كه خدا حرام كرده است ، هر كه احسان كند با برادر مؤ من در مجلسى كه غیبت او كند، نگذارد كه او را غیبت كنند، حق تعالى هزار نوع بدیرا در دنیا و آخرت از او ردكند، اگر ردنكند و قدرت بر رد غسبت او داشته باشد مثل گناه آن غیبت كننده هفتاد برابر داشته باشد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه هر كه را بدیده خود نه بینى كه گناه كند و دو گواه عادل بر آن گواهى ندهند كه گناهى كرده است ، او از اهل عدالت است و گواهیش مقبولست هر چند در واقع گناهكار باشد، هر كه غیبت كند از را بگناهى كه در او باشد او از دوستى و یارى خدا دور است ، در دوستى و یارى شیطان داخل است ، بتحقیق كه خبر داد مرا پدرم از پدرانش از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم كه هر كه غیبت كند، مؤ منى را بچیزیكه در او باشد خدا در میان ایشان در بهشت اجتماع نیندازد، هر كه غیبت كند مؤ منى را بچیزیكه در او نباشد عصمت میان ایشان بریده شود، غیبت كننده در جهنم باشد.
در حدیث معتبر دیگر فرمود كه هر كه در حق برادر مؤ من خود بگوید آنچه چشمش دیده و گوشش شنیده باشد از آنها خواهد بود، كه حقتعالى میفرماید، بدرستیكه آنانكه مى خواهند كه شایع شود گناهان بد مؤ منان ایشان راست عذابى دردناك در دنیا و آخرت .
در حدیث دیگر فرمود غیبت آنست كه در برادر مؤ من عیبى و گناهى را بگوئى كه خدا بر او پوشانیده است ، و بهتان آنست كه در او چیزى بگوئى كه در او نباشد.
در حدیث دیگر فرمود هر كه غیبت كند برادر مؤ من خود را بى آنكه دشمنى در میان ایشان باشد، شیطان در نطفه او شریك شده خواهدبود.
در حدیث دیگر فرمود كه سه خصلت است كه در هر كه باشد چهار چیز براى او لازم میشود، كسیكه چون سخن گوید دروغ نگوید، چون با مردم خلطه كند برایشان ظلم نكند، و چون وعده كند بوعده خود وفا كند، واجبست كه عدالت او در میان مردم ظاهر باشد و مروت او در میان ایشان هویدا باشد، غیبت او برایشان حرام باشد، اخوت او برایشان واجب باشد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه غیبت بدتر است از زنا زیرا كه زناكار توبه میكند، و خدا توبه اش را قبول میكند و غیبت كننده توبه اش قبول نیست تا آن شخص آن را حلال كند.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه برادران خود را یاد كنید هرگاه غایب باشند از شما ببهتر از آنچه دوست میدارى كه شما را غایبانه یاد كنند.
در حدیث دیگر فرمود كه چون فاسق علانیه گناه كند و پروا نكند او را حرمت نیست و غیبت او حرام نیست .
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه سه كسند كه ایشان را حرمتى نیست كسیكه صاحب بدعت باشد وامام و ییشواى ظلم كننده و فاسقى كه علانیه فسق كند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه رد كند حرف بدى را كه در عرض برادر مسلمانش گویند، براى او بنویسند، بهشت را البته .
در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام مرویست كه هر كه نزد او غیبت كنند برادر مؤ منش را پس از را نصرت و یارى كند خدا او را در دنیا و آخرت یارى كند و اگر قادر باشد كه دفع آن غیبت از او بكند و یارى او در آن باب بكند، و نكند خدا پست كند او را در دنیا و آخرت .
از حضرت امام حسن عسكرى علیه السّلام منقول است كه هر كه حاضر باشد در مجلسى كه در مجلس سگى در عرض برادران مؤ من او فتاده باشد و صاحب جاه و اعتبار باشد، و او رد كند بر آن ظالم و عرض برادران مؤ من را نگاه دارد، حق تعالى برانگیزد ملائكه را كه جمع میشوند نزد بیت المعمور براى حج و آنها نصف ملائكه آسمانهایند و ملائكه كرسى و عرش و ایشان نصف ملائكه حجب اند، كه ایشان همه او را نزد خدا مدح و ستایش كنند، و از براى او از خدا رفعت منزلت و بلندى مرتبه او را سئوال كنند، پس حق تعالى فرماید كه من واجب گردانیدم براى او بعدد هر یك از شما كه مدد او میكنید، مثل عدد جمیع شما از درجات بهشت و قصرها و باغها و بستانها و درختان از آنچه خواهم كه عقل مخلوقى بآن احاطه نكرده باشد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه هر كه نقلى بكند در مذمت مؤ منى براى آنكه عیب او را ظاهر كند، و مردى او را در هم شكند و او را از دیدهاى مردم بیندازد خدا او را از دوستى و یارى خود بیرون كند، در دوستى و یارى شیطان داخل كند.
در احادیث معتبره منقول است كه هر كه دو رو و دو زبان داشته باشد كه در حضور مردم مدح ایشان كند، در غایبانه غیبت ایشان گوید چون در روز قیامت محشور شود، دو زبان از آتش داشته باشد یكى در پیش رو ویكى در پشت سر و در محشر ندا كنند، این بود كه در دنیا دو رو و دو زبان داشت .
در روایت دیگر منقول است كه محمدبن فضیل بحضرت امام موسى علیه السّلام عرض كرد، كه شخصى از برادران مؤ من چیزى از او بمن میرسد كه خوشم نمى آید، پس از او سئوال میكنم او انكار میكند، حال آنكه جمعى از مردم ثقه این خبر را بمن نقل كرده اند، حضرت فرمود كه چشم و گوش خود را تكذیب كن در حق برادر مؤ من خود اگر پنجاه كس شهادت بدهند و سوگند یاد كنند، او خلاف آنها بگوید سخن او را تصدیق كن و آنها را تكذیب كن و براى از چیزى را فاش مكن كه موجب نفص و عیب او باشد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه كسى را رسوا كند در گناهى چنانست كه آن گناه را خود كرده است ، هر كه مؤ منى را بچیزى سر زنش كند از دنیا نرود تا آن را خود بكند.
از حضرت على بن الحسین علیه السّلام منقول است كه هر كه خود را از بدگوئى در عرض مسلمانان نگاه دارد خدا گناهش را در قیامت بیامرزد.
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه هر كه بهتانى بگوید براى مرد مؤ من بچیزى كه در او نباشد خدا او را در میان چرك فروج زناكاران كه در دیگهاى جهنم جوشد نگاه دارد، تا آنكه از عهده گفته خود بدر آید.
از حضرت امام موسى علیه السّلام منقول است كه هر كه براى كسى چیزى بگوید كه مردم آنرا دانند غیبت نیست .
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه اظهار شماتت و شادى مكن در بلائیكه بر برادر مؤ من تو نازل شود، كه خدا او را رحم میكند و از او دفع میكند و بر تو میفرسند آن بلا را و فرمود هركه شماتت كند، بر مصیبت برادر مؤ من خود از دنیا بیرون نرود تا بآن مبتلا نشود.
در احادیث معتبره بسیار وارد شده است كه نزدیكترین احوال بنده بكفر آنست كه كسى با مؤ منى برادرى كند، لغزشها و گناهانش را در خاطر نگاهدارد، كه یك روزى او را سرزنش كند، بآنها.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه فرمود اى جماعتیكه بزبان مسلمان شده اید، ایمان بدل شما نرسیده است مذمت مسلمانان مكنید و تفحص عیبهاى ایشان مكنید، كه هر كه تفحص عیبهاى مردم كند خدا او را رسوا كند، اگر چه گناه را در میان خانه خود كرده باشد.
حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه هر كه سرزنش مؤ منى كند خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش كند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه بدترین دروغها گمان بدبمردم بردن است .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه هر كه متهم سازد برادر مؤ منش را ایمان در دلش گداخته شود، چنانچه نمك در میان آب گداخته میشود.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله سلّم منقول است كه فرمود مى خواهید خبر دهم شما را از بدترین شما؟ گفتند، بلى یا رسول اللّه فرمود آنها كه در میان مردم بسخن چینى راه میروند، در میان دوستان جدائى مى اندازند، و از براى بى عیبان عیب میجویند.
حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود كه بهشت حرام است بر سخن چینان .
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه دو شخص بآزرده گى از هم جدا نمیشوند مگر آنكه یكى مستحق بیرزارى ولعنت الهى میشود، بسیار باشد كه هر دو مستحق شوند شخصى گفت كه اگر یكى مظلوم باشد، چرا مستحق لعنت شود؟ فرمود براى آنكه چرا نمى آید بنزد آن دیگرى كه او را بدارد بصله و احسان و ازبد او درگذرد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه آزرده گى و جدائى زیاده از سه روز نمیباشد.
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه پیوسته شیطان در فرح وشادى است ، تا دو مسلمان از یكدیگر آزرده اند ودورى میكنند و چون با هم ملاقات كنند، زانوهایش برهم مى خورد، بندهایش جدا میشود و فریاد میكند واویلا چه بلائى بود برسر من آمد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر دو مسلمان كه از هم دورى كنند، و سه روز بگذرد كه صلح نكنند، از اسلام بدر میروند و در میان ایشان دوستى ایمانى برطرف میشود، پس هر یك زودتر با دیگرى سخن بگوید در قیامت زودتر به بهشت خواهد رفت .
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: رعایت حقوق مؤ منان در غیبت ایشان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic