۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - حقوق خویشان و غلامان و كنیزان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 آذر 1390

حقوق خویشان و غلامان و كنیزان 
در احادیث معتبره بسیار وارد شده است ، كه رحم در روز قیامت چنگ در عرش الهى میزند و میگوید پروردگارا هر كه مرا در دنیا صله كرده است ، تو امروز او را برحمت خود وصل كن و هر كه مرا قطع كرده است ، در دنیا تو امروز او را از رحمت خود قطع كن .
در احادیث بسیار منقول است كه نیكى با خویشان كردن باعث قبولى اعمال است و مال را زیاد میكند و بلاها را دفع میكند، عمر را دراز میكند، حساب قیامت را آسان میكند.
در حدیث حسن از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه دو طرف صراط امانت وصله رحم است ،پس كسیكه در امانت مردم خیانت نكرده است ، با خویشان خود نیكى كرده از صراط بآسانى میگذرد، زود ببهشت میرود و كسیكه خیانت در امانتها كرده و قطع صله رحم كرده است ، عمل دیگر او را نفع نمیدهد و صراط او را آتش میافكند.
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه صله رحم كردن و با همسایگان نیكو سلوك كردن خانه ها را آبادان مى كند، عمرها را زیاد مى كند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هیچ عملى ثوابش زودتر از صله رحم نمى رسد.
در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول كه ما چیزى را نمى دانیم كه عمر را زیاد كند مانند صله رحم تا آنكه گاهست كه شخصى سه سال از عمرش مانده است ، بسبب صله رحم سى وسه سال میشود، گاه هست كه كسى از عمرش سى وسه سال مانده است ، بسبب قطع صله رحم سه سال میشود.
در حدیث موثق منقول است كه شخصى از آنحضرت سؤ ال كرد كه خویشان دارم كه شیعه نیستند آیا ایشان را برمن حقى هست ، فرمود بلى حق رحم را هیچ چیز قطع نمى كند، اگر شیعه باشند دو حق دارند یكى رحم و یكى حق اسلام و فرمود كه صله رحم و نیكى با برادران مؤ من حساب قیامت را آسان میكند، از گناهان نگاه میدارد پس صله رحم و نیكى با برادران را ترك مكنید، اگر چه بسلام كردن و نیكو جواب سلام دادن باشد.
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه هرگاه خویشان با یكدیگر بدى كنند، مالشان بدست بدكاران میافتد.
حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه سه چیز است هر كه مرتكب آنها شود پیش از مردن عقوبت آنها را مییابد، ظلم و قطع رحم و قسم دروغ و بسیار است كه جماعتى بد كردارند، بسبب صله رحم مال و فرزندان ایشان بسیار میشود، قسم دروغ و قطع صله رحم خانه ها را از اهلش خالى میكند، نسل را منقطع میكند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه بپاى خودر برود بخانه خویشان بدیدن ایشان یا براى آن كه مالى بایشان برساند حقتعالى ثواب صد شهید او را كرامت فرماید، بعدد هر گامى كه بردارد، چهل هزار حسنه در نامه اعمالش نوشته شود و چهل هزار گناه محو شود و چهل هزار درجه براى او در بهشت بلند شود و چنان باشد كه صد سال عبادت خدا باخلاص كرده باشد.
در حدیث دیگر فرمود كه سه كسند كه داخل بهشت نمى شوند، كسیكه همیشه شراب بخورد یا همیشه سحر كند، یا قطع صله رحم كند، فرمود كه هر كه رعایت حق خویشان كند حقتعالى در بهشت باو هزار درجه كرامت كند، كه از هر درجه تا درجه دیگر صد ساله راه باشد یكدرجه از نقره و دیگرى از طلا ودیگرى از مروارید و دیگرى از زمرد و دیگرى از زبرجد و دیگرى از مشك و دیگرى از عنبر ودیگرى از كافور و همچنین از سایر چیزهائى كه خدایتعالى در بهشت خلق كرده است ، در حدیث صحیح از آنحضرت منقول است كه ، در شب معراج دیدم رحمى بعرش آویخته و از رحم دیگر شكایت مى كند بپروردگار خود پرسیدم كه در چند پشت نسبت تو و او بهم میرسد، گفت كه در چهل پشت .
در حدیث معتبر دیگر فرمود كه من ضامنم براى كسیكه صله رحم كند، آنكه خدا او را دوست دارد و روزیش را فراخ كند، و عمرش را زیاد كند، و او را داخل بهشت كند، فرمود كه بوى بهشت از هزار ساله راه شنیده میشود، آنرا نمیشنود عاق پدر و مادر وقطع كننده صله رحم و مرد پیر زناكار.
در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه هر كه بر غلامى یا كنیزى بقدر حدى از حدود الهى بزند، بى آنكه جرمى از او صادر شده باشد، كه به حسب شرع مستحق آن حد شده باشد، كفاره نیست گناه او را بغیر از آزاد كردن او.
در حدیث معتبر منقول است كه : از حضرت امام على نقى علیه السلام پرسیدند، كه بنده فرمان صاحبش نمیبرد آیا حلال است زدن از؟ فرمود كه نه اگر موافق طبعت باشد نگاه دار و اگر نه بفروش یا رها كن .
در حدیث معتبر از حضرت صادق منقول است كه : در تاءدیب اطفال و غلامان و كنیزان پنج تازیانه یا شش تازیانه بیشتر مزنید و آنرا برفق و هموارى بزنید.
در حدیث معتبر دیگر منقول است كه : زراره از آن حضرت سؤ ال كرد از زدن بنده فرمود كه هر چیز كه در دست او تلف شود بى تقصیر او بر او چیزى نیست اما اگر دانسته نافرمانى تو كند مى توانى زد او را گفت چه مقدار بزنم او را فرمود، كه سه یا چهار یا پنج .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : پیوسته مرا جبرئیل وصیت میكرد در باب غلام و كنیز تا آنكه گمان كردم ، كه براى ایشان حدى مقرر خواهد كرد، كه چون بآن حد برسد آزاد شوند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : بنده كه مؤ من باشد، چون هفت سال خدمت كند آزاد میشود، بعد از آن خدمت فرمودن او حلال نیست و علما حمل كرده اند این حدیث را براینكه سنت مؤ كد است ، كه بعد از هفت سال آنرا آزاد كنند.
درحدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر منقول است كه : چهار صفت است كه در هر كه باشد حق تعالى او را ساكن گرداند در اعلاعلیین در اعلا غرفهاى شرف كسیكه پناه دهد یتیمى را و متوجه احوال او گردد، از براى او بمنزله پدر مهربان باشد، و كسیكه رحم كند بر ضعیفان و اعانت ایشان نماید، و كسیكه مال خود را صرف پدر و مادر كند و با ایشان مدارا نماید، احسان كند و ایشان را آز رده نكند، كسیكه تندى و سفاهت با بنده خود نكند و او را یارى نماید، بر خدماتیكه باو میفرماید و كاریكه بر او دشوار باشد باو نفرماید.
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : بِبندگان خود بخورانید از آنچه خود میخورید، بایشان بپوشانید آنچه خود میپوشید.
در روایت دیگر منقول است كه : آن حضرت باصحاب خود فرمودند، كه میخواهید خبر دهم شما را ببدترین مردم گفتند بلى یا رسول اللّه فرمود كسیكه تنها سفر كند، عطاى خود را از مردم منع كند، و غلام خود را بزند.
در حدیث دیگر فرمود سه كسند كه اگر بر ایشان ظلم نكنى ایشان بر تو ظلم میكنند، دو نان و زن تو و خادمان تو.
در حدیث دیگر فرمود كه بندگان خود را بقدر عقل ایشان مورد عتاب سازید.
در حدیث معتبر منقول است كه : روزى غلامى از حضرت صادق علیه السلام ناپیدا بود و حضرت او را میطلبیدند، تا آنكه دیدند در جائى خوابیده است ، بر بالین او نشستند و او را باد میزدند تا او بیدار شد، پس فرمودند كه تو رانیست كه شب و روز هر دو خواب كنى شب خواب كن و روز خدمت كن .
در احادیث معتبره از آنحضرت منقول است كه : سه كسند كه نماز ایشان مقبول نیست ، غلامیكه از آقاى خود گریخته باشد تا آنكه بر گردد و خود را تسلیم آقا نماید، شخصى كه پیشنمازى گروهى كند كه باو راضى نباشند، زنى كه شوهر از او خشمناك بخواب رود.
بسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : اول كسیكه داخل بهشت میشود شهید است ، غلامیكه نیكو عبادت پروردگارش را بجاى آورد، خیر خواه آقاى خود باشد، مرد عیال بارى كه از حرام و شبهه غفلت ورزد.
در احادیث معتبره از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه : هر كه بنده آزاد كند حقتعالى بهر عضوى از آن بنده عضوى از او را از آتش جهنم آزاد گرداند.
حضرت صادق فرمود كه مستحب است كه در شب عرفه و روز عرفه بخدا تقرب بجوئید، بآزاد كردن و تصدق كردن .
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: حقوق خویشان و غلامان و كنیزان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic