۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 آبان 1390

حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان


بدانكه رعایت حرمت پدر و مادر از عمده شرایع دین است و ایشانرا از خود راضى داشتن از جمله اشرف طاعات است و عاق ایشان بودن و ایشان را از خود آزرده داشتن از جمله گناهان كبیره است و حق تعالى در قرآن فرموده است اگر پدر و مادر تو كافر باشند و تو را امر كنند كه كافر شو در این باب اطاعت ایشان مكن اما در دنیا با ایشان نیكو مصاحبت كن .
در حدیث معتبر منقول است كه شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت مرا وصیتى بكن حضرت فرمود كه تو را وصیت میكنم كه بخدا شرك نیاورى هر چند تو را بآتش بسوزانند مگر آنكه بزبان حرفى بگوئى و دلت برایمان ثابت باشد و تو را وصیت میكنم كه اطاعت پدر و مادر بكنى و با ایشان نیكى كنى خواه زنده باشند و خواه مرده باشند هرچند تو را گویند كه از زن و مال خود بگذرى بكن كه این از جمله ایمان است .
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى از آنحضرت پرسید كه حق پدر بر فرزند چیست فرمود آنكه نام او را نگوید و پیش از او راه نرود و پیش از آنكه پدر بنشیند او ننشیند و كارى نكند كه مردم بپدرش دشنام دهند.
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه چه مانع است احد از شما را كه احسان كند بپدر و مادر خود خواه زنده باشند و خواه مرده بآنكه بعد از مردن نماز براى ایشان بكند و حج بنیابت ایشان بكند و روزه از براى ایشان بدارد و آنچه میكند هم ثوابش بآنها عاید شود وهم بخودش و بسبب این نیكى كه بایشان كرده است خدا ثواب بسیار باو میدهد.
در حدیث حسن فرمود كه شخصى نزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت یا رسول اللّه با كى نیكى كنم ؟ فرمود كه با مادرت تا سه مرتبه پرسید چنین فرمود و در مرتبه چهارم فرمود كه با پدرت .
در حدیث دیگر فرمود كه شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت یا رسول اللّه بسیار رغبت دارم بجهاد حضرت فرمود كه جهاد كن در راه خدا كه اگر كشته شوى نزد خدا زنده خواهى بود و روزى در بهشت خواهى یافت و اگر بمیرى مزدت با خدا است و اگر زنده برگردى از گناهان بدر میآئى مانند روزیكه از مادر متولد شده گفت یا رسول اللّه پدر و مادر پیرى دارم كه با من انس ‍ دارند ونمى خواهند كه من از ایشان جدا شوم حضرت فرمود كه پس با پدر و مادر خود باش بحق آن خداوندى كه جانم بدست قدرت اوست انسى كه ایشان یكشبانه روز با تو داشته باشند بهتر است از یكسال جهاد كردن در راه خدا.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود كه كسیكه جزاى حق پدر و مادر را نمیتواند ادا كرد مگر در دو چیز:یكى آنكه پدر بنده باشد و او را بخرد و آزاد كند یا بر او قرضى باشد و ادا كند.
در حدیث دیگر فرمود كه گاهست كه كسى نیكوكار است با پدر و مادر در زندگى ایشان و بعد از مرگ ایشان قرضى ایشان را ادا نمیكند و طلب آمرزش براى ایشان نمیكند پس خدا او را عاق پدر ومادر مینویسد و گاه هست كه كسى عاق ایشانست در زندگى ایشان پس چون مردند قرضشان را ادا میكند و استغفار از براى ایشان میكند پس خدا او را نیكوكار مینویسد.
در حدیث دیگر فرمود كه سه چیز است كه خدا بهیچ وجه در آن رخصتى نداده است :
اول پس دادن امانت از هر كه باشد خواه نیكوكار و خواه بد كردار.
دوم وفا بعهد و پیمان كرده خواه با نیكوكار و خواه با بد كردار.
سوم نیكى با پدر و مادر خواه نیكوكار باشند و خواه بد كردار.
در حدیث دیگر فرمود كه ادناى حقوق پدر ومادر آنستكه اف بر روى ایشان نگوئى و فرمود كه چون روز قیامت شود پرده از پرده هاى بهشت را بگشایند پس هر صاحب جانى بوى آنرا از پانصد ساله راه بشنود مگر كسیكه عاق پدر و مادر باشد و در حدیث دیگر فرمود كسیكه از روى خشم و غضب نظر بسوى پدر و مادر كند در وقتیكه بر او ظلم كنند ایشان ، خدا هیچ نماز او را قبول نكند و در حدیث دیگر فرمود كه از عقوق است آنكه كسى تندنظر كند بسوى پدر و مادر و در حدیث معتبر منقول است كه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند كه پدرم دید كه شخصى پسرش با او راه میرود و تكیه بر دست پدر كرده است پدرم دیگر با آن پسر سخن نگفت تا زنده بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود كه با پدران خود نیكى كنید تا فرزندان شما بشما نیكى كنند و از زنان دیگران عفت كنید تا دیگران هم از زنان شما عفت كنند فرمود كه هر كه خواهد خدا سكرات مرگ را بر او آسان كند باید كه با خویشان خود احسان كند و با پدر و مادر نیكى كند اگر چنین كند سختیهاى مرگ را حقتعالى بر او آسان كند و هرگز در زندگانى او پریشانى نرسد.در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه چهار خصلت است كه هر كس از مؤ منان در او آن خصلتها جمع شود حق تعالى اعلا مراتب بهشت در بلندترین غرفه هاى عزت و شرف او را جا دهد: كسى كه یتیمى را جادهد و متوجه احوال او گردد و از براى او بجاى پدر باشد و كسیكه ضعیف و شكسته را رحم كند و یارى نماید و كارهاى او را متكفل شود و كسیكه خرج پدر و مادر را بكشد و باایشان مداراكند و نیكى با ایشان كند هرگز ایشانرا آزرده نكند و كسیكه بنده خود را یارى كند وسفاهت و تندى با او نكند و اعانت كند او را بر خاماتیكه باو مى فرماید و كاریكه بر او دشوار است باو نفرماید.
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه سه دعا است كه البته مستجابست دعاى پدر و مادر براى فرزند نیكوكار و نفرین ایشان بر فرزندیكه عاق ایشان باشد و نفرین مظلوم بر ظالم و دعاى مظلوم براى كسیكه انتقام او را از آن ظالم بكشد و دعاى مؤ منیكه براى برادر مؤ منى دعا كند كه او را از براى رعایت ما اهلبیت شریك در مال خود ساخته باشد ونفرین مؤ من بر كسیكه برادر مؤ منش باو محتاج شده باشد و قدرت داشته باشد كه او را اعانت كند ونكند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر فرزند نیكوكارى كه از روى شفقت و مهربانى بسوى پدر و مادر نظر كند هر نگاه كردنى ثواب یك حج مقبول براى او نوشته شود گفتند یا رسول اللّه هر چند روزى صد مرتبه نظر كند فرمود كه خدا بزرگتر و كریم تر است .
در حدیث دیگر فرمود نگاه كرده بر روى عالم عبادتست و نظر كردن بسوى پدر و مادر از روى ترحم و مهربانى عبادتست و نظر كردن بر روى برادر مؤ منیكه براى خدااو را دوست دارى عبادتست فرمود كه سه گناه است كه عقوبتش زود در دنیا باین كس میرسد عقوق پدر و مادر و ظلم كردن بر مردم و كفران نعمت خدا و خلق كردن .
در حدیث دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه در میان بنى اسرائیل عابدى بود كه او را جریح میگفتند و در صومعه خود پیوسته مشغول عبادت بود روزى مادرش بنزد او آمد و از مشغول نماز بود او را آواز داد جوابش نداد بار دیگر آمد و او را طلب كرد باز مشغول نماز شد و جوابش نداد و پس بار سیم آمد و او را طلب كرد باز سخن نگفت ومشغول نماز بود مادرش گفت كه از خداى بنى اسرائیل مى خواهم كه تو را باین گناه بگیرد. در روز دیگر زن زناكاریكه در بنى اسرائیل بود آمد و نزد صومعه او نشست و فرزندى زائید و گفت این فرزند از جریح است با من زنا كرده است و این فرزند از او بهم رسیده است درمیان بنى اسرائیل شهرت كرد كه آنكسى كه مردم رابزنا ملامت میكرد خود زنا كرده است و پادشاه فرمود كه او را بردار كنند پس مادرش آمد و بر روى خود میزد جریح گفت خاموش باش كه این آن بلائیست كه به نفرین تو متوجه من شده است چون مردم این را شنیدند از سبب آن واقعه پرسیدند عابد نقلكرد آنچه گذشته بو گفتند ما چون بدانیم كه توراست میگوئى ؟گفت كه آن طفل را بیاورید چون بیاوردند عابد از آن طفل پرسید كه تو فرزند كیستى ؟ طفل بامر الهى بسخن آمد و گفت من فرزند فلانكسى ام كه شبانى گوسفندان فلان میكند پس از كشتن نجات یافت و سوگند خورد كه تازنده باشد خدمت مادر بكند و از او جدا نشود و احادیث در حق پدر و مادر زیاده از آنست كه استیفا توان نمود.طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic