۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - آداب شیر دادن و تربیت كردن فرزندان و رعایت ایشان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 آبان 1390

آداب شیر دادن و تربیت كردن فرزندان و رعایت ایشان


بدانكه منتهاى شیردادن فرزند دو سال است و مشهور میان علما آنستكه بى عذرى زیاده از دو سال شیر دادن جایز نیست مگر آنكه آزارى داشته باشد مضطر باشند و ازبیست ویكماه كمتر ندهند مگر آنكه ضرورتى باشد كه دایه بهم نرسد یاقادر بر اجرت اونباشد و مادر شیر نداشته باشد یا آزارى داشته باشد جمعى از علماءِ واجب میدانند كه مادر بفرزند بخوراند از شیر اولى كه به پستان میآید و گفته اند اگر آن شیر راندهند باقى نمى ماند یاقوّت نمى یابد.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه نافع و مبارك ترین شیرها براى فرزند شیر مادر است .
در حدیث دیگر منقول است حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دیدند كه مادر اسحق فرزند خود را شیر میدهد فرمود كه اى مادر اسحق از یك پستان شیر مده از هر دو پستان شیر بده كه یكى بعوض طعام است و دیگرى بعوض آب و فرمود كه هر چه كمتر از بیست و یكماه شیر میدهند بفرزند ظلم است بر طفل .
در حدیث صحیح دیگر فرمود كه دایه كبر شیر نده بفرزند شما و دایه یهودى و نصرانى میتوان گرفت اما فرزند را بایشان نباید داد كه بخانه خود ببرند ومنع مى باید كرد ایشانرا از خوردن شراب و گوشت خوك وسایر چیزهائیكه حرام است در دین مسلمانان و ایشان حلال میدانند.
در احادیث معتبره نهى كرده اند از شیرى كه از زنا بهم رسیده باشد.
در بعضى اخبار وارد شده است كه اگر زنا كند و فرزندى بهم رساند گر صاحب كنیز حلال كند كنیز خود را وآن مردى را كه زنا كرده است آن شیر را بفرزند میتوان داد و در اخبار نهى وارد شده است از شیر زنى كه خودش از زنا بهم رسیده باشد.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از شیر زن احمق یا زنى كه چشمش معیوب باشد زیرا آه شیرتاءثیر میكند در فرزند.
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه دایه بگیرید كه بصورت و سیرت نیكو باشد زیرا كه در طفل سرایت مى كند وطفل شبیه میشود بدایه در صورت و سیرت .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه فرزند خود را تا هفت سال بگذار كه بازى كند و بعد از آن تا هفت سال دیگر سعى كن در تربیت او اگر نیك شد دیگر سعى كن و اگر نه امید خیرى از او نیست .
در حدیث دیگر فرمود كه هفت سال او را بگذار كه بازى كند وهفت سال دیگر خط وسواد او را بیاموز و هفت سال دیگر حلال و حرام خدا را باو بیاموز.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه طفل را هفت سال نگاه دارى و تربیت بدنش باید كرد و هفت سال آداب باو مى باید آموخت و هفت سال دیگر خدمتش میباید فرمود و تا بیست وسه سال قدش بلند میشود و تا سى و پنج سال عقلش زیاد میشود و دیگر بعد از آن تجربه ها او را حاصل میشود.
در روایت دیگر وارد شده است كه پسران كه شش ساله شدند میباید كه با یكدیگر در یك لحاف نخوابند.
در روایت دیگر وارد شده است كه پسران و دختران كه ده ساله شوند باید كه رختخواب ایشانرا جدا كنند و حضرت صادق علیه السلام فرمود كه فرزندان خود را زود احادیث بیاد ایشان بدهید كه مخالفان ایشانرا گمراه نكنند.
در احادیث معتبره وارد شده است كه تاءدیب كنید فرزندان خود را بر محبت على بن ابى طالب علیه السلام اگر قبول نكنند نظر كنید در امر مادرهایشان یعنى این علامت فرزند زنا است كه قبول محبت امیرالمؤ منین علیه السلام نمیكند.
حضرت صادق فرمود كه هر كه محبت ما اهلبیت را در دال خود بیابد مادرش را بسیار دعا كند كه با پدرش خیانت نكرده است و از حضرت رسول منقول است كه حق فرزند بر پدر آنست كه او را بنام نیكو بخواند و نیكو تاءدیب كند و بكسب نیكو او را بدارد.
در حدیث دیگر منقول است كه سكونى بخدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت من غمگینم فرمود كه سبب غم تو چیست گفت خدا بمن دخترى داده است فرمود كه اى سكونى زمین او را برمیدارد و روزیش برخداست و زندگانى میكند بغیر عمر تو و روزى تو را نمیخورد پس فرمود كه او را چه نام كرده گفت فاطمه حضرت فرمودند كه آه آه و دست بر پیشانى گذاشتند و فرمودند كه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمودند حق فرزند بر پدر اگر پسر باشد آنستكه مادر نیك براى او بگیرد و نامش را نیك تعیین كند و قرآن باو بیاموزاند واو را ختنه كند و شناگرى یاد دهد او را واگر دختر باشد مادر نیك براى او قرار دهد ونامش را نیك كند و سوره نور به یاد او دهد و سوره یوسف باو نیاموزاند و در بالا خانه ها جاندهد واو را زود بخانه شوهر فرستند پس فرمود كه چون فرزند خود را فاطمه نام كرده او را دشنام مده و نفر ین مكن و مزن .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه بفرزندان خود بیاموزانید شنا كردن و تیرانداختن را و حضرت امام موسى فرمود كه شوخى و كج خلقى طفل در كودكى علامت آنست كه در بزرگى دانا و بردبار خواهد بود.
از حضرت رسول مرویست كه پدر و مادر را نیز گناه عقوق فرزند میباشد و عاق فرزندان میشوند چنانچه پدر ومادر میشوند وفرمود كه خدا رحم كند پدر ومادرى را كه یارى كنند فرزندان خود را در نیكى كردن بایشان .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه خدا رحم كند كسى را كه اعانت نماید فرزند خود را برنیكى او راوى عرض كرد كه چگونه اعانت كند فرمود كه كار آسانى كه از او بعمل آید قبول كند و كارى كه براو دشوار باشد و نكند از او در گذرد و تكلیفهاى دشوار باو نكند و سفاهت و تندى باو نكند.
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السلام عرض كرد كه با كه نیكى كنم فرمود كه با پدر و مادرت گفت ایشان مرده اند فرمود كه با فرزند خود نیكى بكن .
در حدیث دیگر فرمود كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه دوست دارید اطفال خود را و رحم كنید بایشان و اگر وعده كنید وفا كنید بآن زیرا كه ایشان گمان میكنند كه شما روزى میدهید ایشان را.
حضرت امام موسى علیه السلام فرمود كه خدا غضب نمیكند براى چیزى مثل آنكه غضب براى ظلم برزنان و طفلان میكند.
در حدیث صحیح از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه هر كه فرزند خود را ببوسد خدا حسنه براى او بنویسد وهر كه فرزند خود را شاد كند خدا او را در قیامت شاد كند و هر كه قرآن بیاموزاند بفرزند خود در قیامت پدر و مادر او را بطلبند و دو حله بایشان بپوشانند كه از نور آن دو حله روى اهل بهشت روشن شود.
در حدیث دیگر فرمود كه شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت هرگز اطفال خود را نبوسیده ام چون او رفت حضرت فرمود كه این مرد در نزد من از اهل جهنم است .
در حدیث دیگر فرمود هر كه طفلى داشته باشد باید كه با او طفلانه بازى كند.
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه خدا رحم مى كند بنده خود را بسبب آنكه بسیار دوست دارد فرزند خود را.
در حدیث دیگر مرویست كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم دیدند شخصى را كه دو پسر داشت و یك پسر را نبوسید و دیگرى را میبوسید حضرت فرمود كه چرا هر دو را مثل هم مهربانى نكردى و بدانكه بهتر آنستكه در میان فرزندان زیادتى قرار ندهد مگر آنكه یكى عالم تر وصالح تر باشد و باین سبب او را زیادتى دهد.
در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه چون پسر سه ساله شود باومى گویند كه هفت مرتبه بگو لااِلهَ اِلاّ اللّهُ و چون سه سال و هفت ماه وبیست روز از عمرش بگذرد باو مى گویند كه هفت مرتبه بگوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ پس چهار سالش تمام شود باو مى گویند كه هفت مرتبه بگوید صَلَى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ پس چون پنج سالش ‍ تمام شود او را وامیدارند كه خدا را سجده كند پس چون شش سالش تمام شود نماز بیادش میدهند و بنمازش میدارند و چون هفت سالش ‍ تمام شود وضو را باو یاد میدهند و امر بنماز میكنند او را چون نه سالش تمام شود وضو و نماز را خوب بیادش میدهند و بر ترك وضو و نماز میزنند پس چون وضو و نماز را یاد گرفت خدا پدر و مادرش را بیامرزد.
در روایت دیگر منقول است كه حضرت امیرالمؤ منین نهى فرمود از آنكه حربه آهن باطفال بپوشانند یا بدست ایشان بدهند.
در حدیث معتبر دیگر فرمود آه چربى و كثافت دست و روى اطفال را در شب پیش از خواب بشوئید كه شیطان میآید وایشانرا بو میكند و در خواب میترسند و ملائكه نویسندگان اعمال متاءذى میشوند.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است هر كه ببازار رود و تحفه بخرد و بردارد و براى عیال خود بخانه آورد چنانستكه تصدقى براى جمعى از فقرا برداشته و بایشان رسانیده است و باید كه اول بدختران بدهد پیش از پسران بدرستیكه هر كه دخترى راخوشحال كند چنان است كه بنده از فرزندان اسمعیل را آزاد كرده است و كسیكه دیده پسرى را روشن كند واو را شاد گرداند چنان است كه از ترس ‍ خدا گریسته باشد وهر كه از ترس خدا بگرید خدا او را داخل بهشت گرداند.
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه باطفال خود بخوارنید قاو وت كه گوشت در بدن ایشان میرویاند و استخوان ایشان را محكم میكند.
در حدیث دیگر فرمود كه انار بخوارنید بایشان كه زودتر بحد جوانى و قوت میرساند.
در كتاب طب الائمه از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام روایت كرده است كه اگر طفلى گریه بسیار كند یازنى در خواب ترسد یا كسى از دردى بیدارى بر او مستولى شود این آیه را بخواند فَضَرَ بْنا عَلى اَذنِهِمْ فى الْكَهْفِ سِنینَ عَدَدا ثُمَّ بَعَثْناهُمْلِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصى لِما لَبِثُوا اءَمَدا.
وارد شده است كه دخترى كه شش ساله شود مرد نامحرم او را نبوسد و بردامن ننشاند.
در حدیث دیگر منقول است كه حضرت امام رضا علیه السلام در مجلسى بودند دخترى را بمجلس آوردند مردم میبوسیدند و در دامن مینشانیدند و چون نوبت بحضرت رسید پرسید كه چند سال دارد گفتند كه پنجسال حضرت او را دور كرد و نبوسید و بدامت ننشانید.
در حدیث دیگر وارد شده است كه دخترى كه شش سالش تمام شود مادر او را برهنه در پهلوى خود نخواباند كه بمنزله زناست .
در حدیث دیگر وارد شده است دختریكه شش ساله شد پسران او را نبوسند و پسر كه از هفت سال بگذارد زنان را نبوسد.
در احادیث معتبره وارد شده است كه معلونست كسیكه عیال خود را ضایع گذارد و خرج ایشان را ندهد یعنى با قدرت .
حضرت امام موسى علیه السلام فرمود كه عیال آدمى اسیران او یند پس كسى را كه خدا نعمتى باو كرامت كند بر اسیران خود توسعه كند اگر نكند بزودى آن نعمت از او زایل شود.
حضرت صادق علیه السلام فرمود هر كه خرج دو دختر یا دو خواهر یا دو خاله یا دو عمه را بكشد حاجب او باشند از آتش جهنم .
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه در بهشت درجه هست كه بآن درحه نمى رسد مگر سه كس : امام عادل و كسى كه احسان به خویشان كند وصاحب عیالى كه برخرج عیال و آزار ایشان صبر كند.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه پنج كسند كه نفقه دادن ایشان واجبست فرزند و پدر و مادر و زن و بنده و فرزند شامل فرزند فرزندان هم هست هر چند پائین روند و پدر و مادر شامل جد و جده پدرى و مادرى هست هر چند بالا روند.طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، آداب شیر دادن و تربیت كردن فرزندان و رعایت ایشان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic