۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - عقیقه كردن و سر تراشیدن و آداب هر یك

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 آبان 1390

عقیقه كردن و سر تراشیدن و آداب هر یك  


بدانكه عقیقه فرزند سنت مؤ كد است بر كسیكه قادر بر آن باشد و بعضى از علماءِ واجب میدانند و بهتر آنستكه در روز هفتم واقع شود واگر تاءخیر كند تا بلوغ طفل بر پدر سنت است و بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خودش سنت است .
در احادیث معتبره بسیار وارد شده است كه عقیقه واجب است بر كسیكه او فرزندى بهم رساند.
در احادیث بسیار منقول است كه فرزند در گرو عقیقه است یعنى اگر نكنند او در معرض مردن و انواع بلاها است .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه عقیقه لازم است بر كسیكه غنى باشد وكسیكه فقیر باشد بعد از آنكه بهمرساند بكند و اگر بهم نرساند بر او چیزى نیست او اگر عقیقه براى او نكنند تا وقتیك قربانى براى او بكنند از عقیقه مجزیست .
در حدیث دیگر منقول است كه از آنحضرت پرسیدند كه ما طلب كردیم گوسفندى براى عقیقه و بدست نیامد چه میفرمائید تصدق كنیم قیمتش را؟ فرمود كه نه طلب كنید تا بیابید كه خدا دوست میدارد خورانید طعام و ریختن خون را.
در حدیث دیگر پرسیدند كه فرزندى كه در روز هفتم بمیرد عقیقه اش میباید كرد فرمود كه اگر پیش از ظهر بمیرد عقیقه ندارد و اگر بعد از ظهر بمیرد عقیقه بكنند.
در حدیث معتبر از عمربن یزید منقول است كه بخدمت آن حضرت عرضكرد كه نمیدانم كه پدرم براى من عقیقه كرده است یا نه فرمود كه عقیقه بكن ، پس او در پیرى خود را عقیقه كرد.
در حدیث حسن از آنحضرت منقول است كه فرزند را در روز هفتم نام مى گذارند و عقیقه میكنند و سر مى تراشیدند و موى سرش را بانقره میكشند و آن نقره را تصدق میكنند و پا وران عقیقه را براى قابله كه مدد كرده است در زائیدن میفرستند و باقى را بخورد مردم میدهند و تصدق میكنند.
در حدیث موثق دیگر فرمود كه هرگاه پسرى با دخترى براى تو متولد شود عقیقه میكنى در روز هفتم گوسفند یا شترى و نام بگذار و سرش ‍ را بتراش در روز هفتم و بوزن موى سرش طلا و نقره تصدق كن .
در حدیث دیگر وارد شده است كه ربع گوسفند را بقابله میدهند و اگر بى قابله زائیده باشد آن را بمادر میدهند كه بهر كه خواهد بدهد اقلا بخورد ده كس از مسلمانان بدهد و هر چند زیاده باشد بهتراست و خود از گوشت عقیقه نمیخورد و اگر قابله زن یهودیه باشد قمیت ربع گوسفند باو میدهند.
در روایت دیگر وارد شده است كه بقابله ثلث گوسفند میدهند. مشهور میان علما آنستكه عقیقه یا شتریا گوسفند یا بزمیباشد.
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در روز ولادت اذان در گوش حسنین صلوات اللّه علیهما گفتند و حضرت فاطمه در روز هفتم از ایشان عقیقه كردند و بقابله پاى گوسفند را دادند با یك اشرفى و باید كه اگر شتر باشد پنج ساله یا در شش یا بیشتر و اگر بز باشد یك ساله یا در دو باشد یا بیشتر و اگر گوسفند باشد اقلا ششماهم یا در هفت باشد و اگر هفت ماه تمام باشد بهتر است و میباید كه خصیه اش را نكشیده باشند و بهتر آنست كه نمالیده باشند و مغز شاخش نشكسته باشد و گوشش نبریده باشد وبسیار لاغر نباشد و كور نباشد ولنگ بسیار لنگ نباشد كه برآن راه رفتن دشوار باشد.
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه عقیقه از باب قربانى نیست هر گوسفندى كه باشد خوبست غرض گوشت است هر چند فربه تر باشد بهتر است و مشهور میان علماءِ آنست كه سنت است كه عقیقه پسر نرباشد و عقیقه دختر ماده باشد و گمان فقیراینست كه از براى هر دو گوسفند نر بهتراست موافق احادیث معتبره بسیار واز براى هر دو گوسفند ماده هم خوبست و سنت است كه پدر و مادر از گوشت عقیقه نخورند بلكه بهتر آنستكه از طعامیكه در آن پخته باشد نخورند و خوردن مادر كراهتش بیشتر است و بهتر آنستكه عیال پدر و مادر هم كه در خانه ایشان میباشند از آن گوشت و طعام نخورند وسنتست كه استخوانها را نشكنند بلكه از بندها جداكنند وسنتست كه بپزند و خام تصدق نكنند واقلش آن است كه بآب ونمك بپزند بلكه محتمل است كه این بهتر باشد، واگر خام تصدق كنند هم خوبست واگر حیوان عقیقه بهم نرسد قیمتش را تصدق كردن فایده ندارد بلكه باید صبر كند تا بهم رسد وشرط نیست كه جماعتى كه بخوردن عقیقه حاضر شوند فقیر باشند اما صلحا و فقرا را طلبیدن بهتر است و مشهور آنست كه سنت است كه اول سر بتراشند و آخر عقیقه را بكشند.
درحدیث وارد شده است كه سر تراشیدن و عقیقه را كشتن و موى سر رابطلا یا نقره كشیدن و تصدق كردن در یكجا ویك وقت میباید كرد و در سرتراشیدن سنتست كه همه سر رابتراشند وزلف و كاكل نگذارند.
در روایتى وارد شده است كه طفلى را نزد حضرت رسول آوردند كه براى او دعا كند و آن طفل كاكل داشت حضرت دعا براى او نكردند و فرمودند كه كاكلش را بتراشند اما روایتى وارد شده است كه رسولخدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم براى امام حسن وامام حسین علیهماالسلام دو گیسو در جانب چپ سرایشان گذاشتند.
در روایت دیگر در میان سر و ممكن است كه این مخصوص ایشان باشد یا آنكه در تراشیدن اول كراهت داشته باشد.
در روایتى وارد شده است كه سنت است كه زعفران بر سر او بمالند بعداز تراشیدن .
در احادیث بسیار نهى وارد شده است از مالیدن خون عقیقه بر سر طفل و آن از عمل جاهلیت است .
در روایت معتبر مرویست از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام كه در وقت كشتن گوسفند عقیقه این دعا بخواند بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ اَلّلهُمَّ عَقیقَةٌ عَنْ فلاُنِ و نام او را بگوید لَحْهُما بِلَحْمِهِ وَدَمُها بِدَمِهِ وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ اَلّلهُمَّ احْعَلْها وِقاءَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّلامُ.
در روایت دیگر فرمود كه این دعا بخوان بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ وَاللّهُ اَكْبَرُ اِیمانا بِاللّهِ وَثَناءً عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَالْعِصْمَةُ لاَِمْرِهِ وَالَشُّكْرُ لِرِزْقِهِ وَالْمَعْرِفَةُ بِفَضْلِهِ عَلَیْنا اَهْلَ الْبَیْتِ پس اگر پسر باشد بگوید اَلّلهُمَّ اِنَّكَ وَهَبْتَ لَنا ذَكَرا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِما وَهَبْتَ وَمِنْكَ مااَعْطَیْتَ وَ كُلُ ما صَنَعْنا فَتَقَبَّلْهُ مِنّاعَلى سُنَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِیِكَ وَرَسُولِكَ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم وَاخْسَاء عَناالشَّیطانَ الرَّجیمَ لَكَ سَفَكْتُ الدِّماءَ لاشَریكَ لَكَ وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعالَمینَ اَلّلهُمَّ لَحْمُها بِلَحْمِهِ وَدَمُها بِدْمِهِ وَعَظْمُها بِعَظْمِهِ وَشَعْرُها بِشَعْرِهِ وَجِلْدُها بِجِلْدِهِ اَلّلهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لِفُلانِ بْنِ فلاُنٍ وبجاى فلان بن فلان نام طفل و پدرش را بگوید.
در حدیث موثق دیگر فرمود كه ایندعا را بخواند یا قَوْمِ اِنّى بَرىٌء مِماتُشْرِكُونَ اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّدى فَطَرَالسَّمواتِ وَاْلاَرْضَ خَنیفا مُسْلِما وَما اَنَا مِنْ الْمُشْرِكینَ اِنَّ صَلوتى وَنُسُكى وَمَحْیاىَ وَمَماتى لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ لاشَریكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ اَلّلهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَاللّهُ اَكْبَرُ اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنْ فلاُنٍ و نام فرزند را ببرد پس آنرا بكشد.طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، عقیقه كردن و سر تراشیدن و آداب هر یك،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic