۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - احكام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 آبان 1390

احكام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل


از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه زن حامله بِه بخورد تا فرزندش خوشبوتر و رنگ فرزند صاف تر باشد.
بسند معتبر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه اول چیزیكه زن زائیده بخورد باید كه رطب باشد چنانچه حقتعالى بحضرت مریم فرمود كه بعد از زائیدن حضرت عیسى رطب بخورد گفتند كه اگر وقت رطب نباشد چه كند؟ فرمود كه نه دانه خرما از خرماهاى مدینه بخورد و اگر نباشد نه دانه از خرماهئیكه باشد بخورد بدرستیكه حق تعالى میفرماید كه بعزت و جلا خودم سوگند كه هرزنى تازه زائیده كه رطب بخورد فرزند او را بردبار گردانم .
در حدیث معتبراز حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه زنانرا بعد از ولادت فرزند خرماى برنى بخوارنید تا آنكه فرزند زیرك و بردبار شود.
در حدیث دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه بزنان حامله بخورانید كندر بدرستیكه طفل در شكم مادر كندر غذاى او شود دلش محكم و عقلش زیاد میشود و اگر پسر باشد شجاع میشود و اگر دختر باشد سرینش بزرگ و بسبب این نزد شوهر عزیز میباشد.
در حدیث معتبر منقول است كه حضرت على بن الحسین صلوات اللّه علیه چون وقت ولادت زن میشد میفرمود كه زنانرا خانه بیرون كنید كه اول مرتبه نظر زن بر عورت طفل نیفتد.
منقول است كه چون بآنحضرت بشارت فرزند میدادند نمیپرسید كه پسر است یا دختر بلكه اول میپرسید كه خلقتش درست است ؟ پس اگر میگفتند كه درست است و عیبى در خلقتش نیست میفرمود اَلْحَمْدُالِلّهِ الَّذى لَمْ یَخْلُقْ مِنّى شَیْئا مشوها یعنى سپاس خداوند را كه از من نیافرید فرزندیرا كه قبیح و معیوب باشد.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه چون فرزند متولد شود بقدر عدسى از جاوشیر بگیر و در آب حل كن و دو قطره در بینى راست طفل و یكقطره در بینى چپش بریز و در گوش راستش اذان بگو و در گوش چپش اقامه بگو پیش از آنكه نافش را ببرند كه اگر چنین كنى هرگز ترس باو نرسد وام الصبیان او راضرر نرساند.
در حدیث دیگر فرمود كه قابله با دیگرى را بگوئید كه اقامه در گوش راستش بگویند كه هرگز ضرر جنیان باو نرسد ودیوانه نشود.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود كه كام طفل رابآب فرات بردارید و اقامه در گوشش بگوئید.
در روایت دیگر وارد شده است كه كامش را بآب فرات و تربت امام حسین علیه السلام بردارید و اگر آب فرات نباشد بآب باران بردارید.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه كام فرزندان خود را بخرما بردارید كه حضرت پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چنین كرد با امام حسن وامام حسن صلوات اللّه علیهما وحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه هركه فرزندى از او متولد شود باید كه اذان در گوش راست او واقامه در گوش چپ او بگوید كه نگاهدارنده او است از شر شیطان .
از حدیث ولادت حسنین صلوات اللّه علیهما ظاهر میشود كه مكروه است طفل را در ابتداى ولادت در جامه زرد پیچیدن و سنتست كه در جامه سفید پیچند.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه كام طفل خود را بتربت حضرت امام حسین علیه السلام بردارید كه امام میدهد او را از دردها وبلاها.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه شخصى را تهنیت فرمود براى پسرى كه خدا باو عطا كرده بود و گفت رَزَقَكَ اللّهُ شُكْرَ الْواهِبِ وَبارَكَ لَكَ فى اَلْمَوهُوبِ وَبَلَغَ بِهِ اَشُدَّهُ وَرَزَقَكَ بِرَّهُ یعنى خدا روزى كند ترا شكر آن خداوندى كه فرزند را بتو بخشیده است و بركت دهد براى تو در آنچه بتو بخشیده است واورا بنهایت قوت برساند و روزى كند تو را نیكى او یعنى بتو نیكوكار باشد و نزدیك باین عبارات .
بسند بسیار از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است كه ابن ادریس علیه الرحمة در كتاب سرایر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت كرده است هر گاه برزن دشوار شود درد زائیدن بنویسد از براى او در پوست این آیات را و بریسمان ببندد برران راستش و چون وضع حمل بشود باز كن آیات این است بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم كَاءَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوَعدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ كَاءَنَّهُمَّ یَوْمَ یَرَوَنَها لَمْ یَلَبُثَوُا اِلاّ عَشَیّةً اَوْضُحاها اِذْقالَتْ اِمْرَاءَة عِمْراانِ رَبِّ اِنّى نَذَرْتُ لَك مافى بَطْنى مُحَرَّرا.
مؤ لف كتاب طب الائمه روایت كرده است كه شخصى بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام آمد و گفت زن من از درد زائیدن مشرف برمردن شده است حضرت فرمود كه برو این آیه را بر او بخوان فَاءَجائَها الْمَخاضُ اِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ یالَیْتَنى مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْیا مَنْسیّا فَنادیها مِنْ تَحتِها اَلاّ تَحْزَنى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحَتَك سَریّا وَهُزّى اِلَیكِ بِجِذْعِ النَّخَلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَبَا جَنِیّا پس بآواز بلند بگو وَاللّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اءمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاْلاَبصارَ وَاْلاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُروُنَ كَذلِكَ اخْرُجْ اَیُّها الطَّلَقُ اُخْرُجْ بِاِذْنِ اللّهِ چون بخوانى در ساعت نجات میباید بیارى خدا.
بسند دیگر از آنحضرت روایت كرده است كه براى دشوارى زائیدن این آیات را در ظرف پاكیزن بمشك و زعفران بنویسند و بآب چاه بشویند و بخورد آنزن بدهند و برشكم و فرجش بپاشند كَاءَنَّهُمْ یَوُمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا اِلاّ عَشیَّةً اَوْضُحاها كَاءَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مایُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یُهْلِكُ اِلاّ الْقُومُ الْفاسِقُونَ لَقَدْ كانَ فى قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لاُِولى اْلاَلْبابِ ما كانَ حَدیثا یَفْتَرى وَلكِنْ تَصْدیقَ الَّذى بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ كُلِ شَیْئىٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَومٍ یُؤْمنُونِ.
بسند دیگر از حضرت صادق روایت كرده است كه این آیات را از براى حامله در كاغدى بنویسد و در وقتیكه داخل شو در ماهیكه در آنماه وضع حمل او میشود و چیزى بر آن به پیچند اما گره نزنند وبر كمر آنزن بیندند چون چنین كنند درد و آزار زائیدن باو نرسد و بعد از زائیدن بزودى بگشایند و یك ساعت باو نگذارند آیات اینست اَوَلَمْ یَرَالَّذینَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمواتِ وَاْلاَرْضَ كانَتا رَنَقا فَفَتَقْناهُماوَجَعَلْنا مِنَ الْماءِكُلَّ شَیىٍء حَى اَفَلایُؤْمنُونَ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النهاارَ فَاِذا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرٍّ لَها تَقْدیرُ الْعَزیزِ الْعَلیمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدیمِ لاالشَّمْسُ یَنْبَغى لَها اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللّیْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلُّ فى فَلَكٍ یَسْبَحُونَ وَآیَةٌ لَهُمْ اَنّا حَمَلْنا ذُرّیَتَهُمْ فى الْفُلِك الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مایَر كَبُونَ وَاِنْ نَشَاءْ نَغْرِقْهُمْ فَلا صَریخَ لَهُمْ وَلا هُمْ یُنْقَذُونَ اِلاّ رَحْمَةً مِنّا وَ مَتاعا اِلى حینٍ وَنْفِخَ فى الصُّورِ فَاِذا هُمْ مِنَ اْلاَجْداثِ اِلى رَبِّهِمْ یَنْسلُونَ و درپشت كاغذ این آیات را بنویسد كَاءَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مایُوْعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا اِلاّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یَهْلِكُ اِلاّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ كَاءَنَّهُمَّ یَوْمَ یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا اِلاّ عَشِیَّةً اَوْضَحیها.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه راست ترین نامها نامى است كه دلالت بر بندگى خدا كند مثل عبداللّه و بهترین نامها نام پیغمبران است .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه فرزند را در شكم مادرنام بگذارید و اگر نام نگذارى سقط میشود و در قیامت با پدر خود گوید كه چرا مرا نام نگذاشتى و رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم محسن فرزند حضرت فاطمه را در شكم نام گذاشت و محسن آن فرزنداست كه بعد از حضرت رسول هنوز در شكم بود كه عمر علیه اللعنة او را شهید كرد.
از حضرت امام موسى علیه السلام منقول است كه اول نیكى كه پدر با فرزند خود میكند آنست كه او را نام نیكى بگذارد.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه هر كه چهار فرزند از براى او بوجود آید و هیچیك را بنام من مسمى نسازد مرا جفا كرده است .
در حدیث دیگر از امام موسى علیه السلام منقول است كه فقر و بینوائى داخل خانه نمیشود كه در آنخانه نام محمد یا احمد یا على یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللّه یا فاطمه بوده باشد.
در حدیث معتبر منقول است كه شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت : مرا پسرى به هم رسیده است ، چه نام كنم ؟ او را فرمود كه نام كن او را بهترین نامها نزد من كه آن حمزه است .
از جابر منقول است كه گفت با حضرت امام محمد باقر علیه السلام بخانه شخصى رفتم ، طفلى بیرون آمد حضرت از او پرسید كه چه نام دارى ؟ گفت محمد پرسیدند كه چه كنیت دارى ؟ گفت ابوعلى حضرت فرمود خود را از شیطان در حظیره محكمى در آورده بدرستیكه هرگاه شیطان میشنود كه كسى او را آواز مى كنند یا محمد یا على آب میشود تا آنكه بشنود كه كسى را آواز میكنند بنام یكى از دشمنان ما شاد میشود و فخر مى كند.
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى بحضرت صادق علیه السلام گفت كه خدا بمن پسرى داده است فرمود كه مبارك باشد چه نام كرده او را؟ گفت محمد حضرت سر را بجانب زمین فرمود آوردند و مكرر است محمد را مى گفتند تا آنكه نزدیك شد كه روى ایشان بزمین برسد پس فرمودند كه جان خودم و فرزندانم و زنانم و پدر و مادرم و جمیع اهل زمین فداى حضرت رسول اللّه علیه وآله وسلّم باد چون او را چنین نام مباركى كرده او را دشنام مده و او را مزن و بد باو مرسان و بدانكه هیچ خانه نیست كه در آن اسم محمد باشد مگر آنكه هر روز آنخانه را مقدس و مطهر میگردانند.
در چندین حدیث وارد شده است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از نام گذاشتن باسم حكم و حكیم و خالد و مالك و فرمود كه دشمن ترین نامها نزد خدا حارث و مالك و خالد است و نهى فرمود از چهار كنیت ابوعیسى و ابوالحكم و ابومالك و ابوالقاسم در وقتى نام محمد باشد كه نام و كنیت هر دو موافق حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نباشد.
در حدیث وارد شده است كه یاسین نام نكند كه مخصوص حضرت پیغمبر است .
از حضرت رسول منقول است كه هر گروهى كه جمع شوند براى مشورت و در میان ایشان كسى باشد كه نامش محمد باشد یا حامد یا محمود یا احمد البته آنچه خیر است راءى ایشان بر آن قرار میگیرد. فرمود فرزندى را كه محمد نام كنید او را گرامى دارید و جا از براى او در مجلس ‍ بگشائید و روبسوى او ترش مكنید و فرمود كه هر اهل بیتى كه در میان ایشان نام پیغمبرى باشد البته حق تعالى هر روز صبح و پسین ملكى میفرستد كه دعا كند برایشان بقدس و پاكى .
در فقه الرضا علیه السلام مذكور است كه نام را در روز هفتم تعیین بكنید و بدانكه از جمله اعمالیكه در وقت ولادت سنت مؤ كد است غسل دادن طفل است و بعضى واجب میدانند و احوط آنست كه نیت كند كه غسل میدهم این طفل را از براى رضاى خدا و سرش اول بشوید و بعد از آن جانب راستش را وبعد از آن جانب چپش را.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، احكام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادن طفل،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic