۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - حق زن و شوهر بر یكدیگر واحكام ایشان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 21 آبان 1390

حق زن و شوهر بر یكدیگر واحكام ایشان


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه حق تعالى براى زنان غیرت جایز نداشته است و از براى مردان غیرت قرارداده است زیرا كه از براى مردان چهار زن و از متعه و كنیز آنچه خواهد حلال گردانیده است و از براى زن بغیر از یك شوهر حلال نكرده است اگر شوهر دیگر طلب كند یا اراده نماید نزد خدا زناكار است و غیرت و رشك نمیبرند مگر زنان بد و زنان مؤ منه صاحب رشك نمى باشند.
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه فرمود رشك بردن زنان ازبسیارى دوستى ایشان است نسبت بشوهران .
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه گفتن مرد با زن خود كه من ترا دوست میدارم هرگز از دل او بدر نمیرود.
در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه زنى آمد بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا رسول اللّه چیست حق شوهر برزن فرمود لازم است كه اطاعت شوهر بكند و نافرمانى او نكند و از خانه او بى رخصت او تصدق نكند و روزه سنت بى رحصت او ندارد و هر وقت ارده نزدیكى او كند مضایقه نكند اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه او بى رخصت او بدر نرود و اگر بى رخصت بدر برود ملائكه آسمان و زمین و ملائكه غضب و ملائكه رحمت همه او را لعنت كنند تا بخانه برگردد گفت یا رسول اللّه حق كى بر مرد از همه كس عظیمتر است فرمود كه حق پدر گفت حق كى بر زن از همه عظیمتر است فرمود كه حق شوهر، پرسید كه من بر شوهر آنقدر حق ندارم كه او بر من دارد؟ فرمود كه از صد تا یكى كه آنزن گفت كه قسم میخورم بآن خدائیكه ترا بحقیقت فرستاده است كه هرگز شوهر نكنم .
در حدیث دیگر منقول است كه زنى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد وسؤ ال كرد از حق شوهر بر زن چیست فرمود كه زیاده از آنستكه توان گفت پس فرمود كه از جمله حقها آنستكه روزه سنت بى رخصت او ندارد واز خانه بى رخصت او بیرون نرود و بنیكوترین بوهاى خوش خود را خوشبو كند و نیكوترین جامه هاى خود را بپوشد وببهترین زینتها خود ر ابیاراید و هر بامداد و شام خود را براو عرضه كند كه اگر اراده جماع داشته باشد ابا نكند.
در حدیث دیگر فرمود كه هیچ چیز بى رخصت او بكسى ندهد و اگر بده گناهش براى زنست و ثوابش براى شوهر و هیچ شب نخوابد كه شوهر از او خشمناك باشد زن گفت هر چند شوهر بر او ظلم كرده باشد؟ فرمود كه بلى .
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه هر زنیكه شب بسرآورد وشوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضى باشد و هر زنى كه بوى خوش براى غیر شوهر بكند نمازش مقبول نیست تا آن بوى خوش را از خود بشوید.
فرمود سه كسند كه هیچ عمل ایشان به آسمان بالا نمیرود:غلام گریخته و زنى كه شوهرش از او راضى نباشد و كسى كه جامه خود را از روى تكبر بلند آویخته باشد.
در احادیث معتبره وارد شده است كه جهاد مردان آنست كه جان ومال خود را در راه خدا صرف كنند تا كشته شوند وجهاد زنان آنست كه بر آزار شوهران و غیرت آوردن ایشان صبر كنند.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه اگر امر میكردم كه كسى براى غیر خدا سجده كند هرآینه میگفتم كه زنان براى شوهران سجده كنند و فرمود كه زن نماز خود را طول ندهد براى آنكه منع كند شوهر را از آنچه از وى خواهد و فرمود كه هرزنى كه شوهر او را براى مجامعت بطلبد و او تاءخیر كند تا شوهر بخواب رود پیوسته ملائكه او را لعنت كنند تا شوهر بیدار شود.
در حدیث صحیح منقول است كه زن از مال خود هم چیزى بیرخصت شوهر نمیتواند داد مگر حج یا زكوة یا نیكى به پدر و مادر یا صله واحسان بخویشان .
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر زنیكه بشوهرش بگوید كه من هرگز از تو نیكى ندیده ام ثواب عملهایش ‍ همه برطرف میشود.
در احادیث معتبره بسیار وارد شده است كه حق زن بر مرد آنستكه او را سیر كند و بدنش را بپوشاند و اگر بدى كند بر او بخشد و عفو كند.
در حدیث دیگر منقول است كه رو ترش نكند نزد او و یكروز نه یكروز روغن براى مالیدن باو بدهد و هر سه روز یكمرتبه گوشت براى او بیاورد و رنگ مانند حنا و وسمه هر شش ماه یكبار باو بدهد و در هر سال چهار جمامه اش بده دو از براى زمستان دواز براى تابستان وباید كه خانه اش را خالى نگذارد از روغن براى مالیدن سر و از سركه و زیت و روزى یكمن كهنه قوت باو بدهد و میوه ها كه همه كس خورند باو بخوراند ودر عیدها زیاده از اوقات دیگر خوردنى براى او بگیرد.
از حضرت صادق منقول است كه بترسید از خدا در حق دو ضعیف : یتیمان و زنان .
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه بهترین شما آنكسى است كه با زنان بهتر سلوك كند وفرمود كه عیال مرد اسیران اویند و محبوبترین بندگان نزد خدا كسى است كه احسان باسیران خود بیشتر بكند.
حضرت صادق فرمود كه موجب هلاك صاحب مروتست كه در شهرى كه زنش در آنشهر باشد شب در خانه دیگر بخوابد و نزد او نیاید.
حضرت امیرالمؤ منین وصیت فرمود بحضرت امام حسن علیه السلام كه زینهار مشورت با زنان مكن ، راءى ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است وایشانرا پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانى چنان كن كه بغیر از تو مردى را نشناسند و بایشان خدمتى بغیر آنچه متعلق بخودشان دارد مگذار كه این از براى حال ایشان و خوشنودى ایشان حسن و جمال ایشان بهتر است زیرا كه زن گلى است خدمتكار نیست وهمچنین خودش را گرامى دار و سخنش را در حق دیگران قبول مكن و خود را بسیار بدست او مده .
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه زنانرا در غرفه وبالاخانه جا مدهید وچیزى نوشتن بایشان میاموزید و سوره یوسف را تعلیم ایشان مكنید و چرخ رشتن بیاد ایشان بدهید و سوره نور را بایشان تعلیم كنید.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از آنكه زنانرا برزین سوار كنند و فرمود كه در نیكى اطاعت زنان مكنید تا آنكه بطمع نیفتد در امر كردن بشما ببدیها بخدا پناه برید از بَدان ایشان و از نیكانشان در حذر باشید.
حضرت امام محمد باقر فرمود كه رازى بایشان مگوئید و در باره خویشان شما آنچه گویند اطاعت مكنید.
حضرت امیرالمؤ منین فرمود كه مردیكه كارهاى او را زنى تدبیر كند ملعونست .
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت میكردند و آنچه ایشان مى گفتند خلاف آن میكردند.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم فرمود كه هر كه اطاعت زن خود بكند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد گفتند یا رسول اللّه این اطاعت كدام است ؟ فرمود كه از او رخصت طلبد كه براى سیر بحمامها و عروسیها و عیدها و عزاها برود و او رحصت بدهد و جامه هاى نازك از او طلبد كه در بیرون بپوشد و براى او بگیرد.
در حدیث دیگر فرمود كه مثل چنین مثل استخوان كج پهلوست اگر او را بحال خود مى گذارى منتفع میشوى و اگر میخواهى كه راست كنى میشكند پس صبر كن بر ناخوشیهاى ایشان و بدانكه از جمله حقوق زن بر مرد آنستكه هر چهار ماه یكمرتبه با او جماع كند اگر حاضر باشد و عذرى نداشته باشد و این واجبست و اگر چند زن داشته باشد و پیش یكزن یكشب بخوابد واجب است كه پیش آنهاى دیگر هر یك ، یك شب بخوابد و جمعى را اعتقاد آنستكه مطلقا واجبست كه پیش هرزنى هر چهار شب یكشب بخوابد خواه یكزن داشته باشد و خواه زیاده و این احوط است و در كنیز ومتعه اینها واجب نیست اما بهتر آنست كه كنیزى كه داشته باشد یا خود دفع شهوت او بكند یا او را بشوهر دهد و در بعضى اخبار وارد شده است كه اگر نكنند و آنها زنا كنند گناهش بر اوست و مشهور میان علماءِ آنست كه اگر كسى زنى داشته باشد و زن دیگر بخواهد اگر باكره است تا هفت شب مخصوص اوست واگر غیر با كره است تاسه روز.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، حق زن و شوهر بر یكدیگر واحكام ایشان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic