۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - آداب زفاف و مجامعت

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 آبان 1390

آداب زفاف و مجامعت  


بدانكه زفاف كردن در وقتى كه ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مكروه است و جماع كردن در فرج زن در وقتى كه حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است و ازمابین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مكروه است و بعد از پاك شدن و پیش از غسل كردن جماع را نیز بعضى حرام میدانند و احوط اجتنابست مگر آنكه ضرورتى باشد پس امر كند زن را كه فرج را بشوید و با او مقاربت كند و زن مستحاضه اگر غسل وسایر اعمالیكه او را میباید كرد بجا آورد با او جماع میتوان كرد ودر وطى دبر زن خلافست بعضى حرام میدانند و اكثر علماء مكروه میدانند و احوط اجتناب است و بهتر آنست با زن خود كه جماع كند وآزاد باشد منى خود را بیرون فرج نریزد و بعضى علماء حرام میدانند بیرخصت زن و در كنیز باكى نیست .
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه نباید مرد رادخول كردن بزن خود در شب چهارشنبه .
حضرت امام موسى علیه السلام فرمود كه هر كه جماع كند با زن خود در تحت الشعاع پى با خود قرار دهد افتادن فرزند را از شكم پیش از آنكه تمام شود.
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه جماع مكن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه كه باعث این میشود كه فرزند سقط شود و نزدیكست كه اگر فرزندى بهم رسد دیوانه باشد یا صرع داشته باشد نمى بینى كسى را كه صرع مى گیرد اكثر آنست كه یا در اول ماه یا در آخر ماه میباشد.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه هر كه جماع كند با زن خود در حیض پس فرزندیكه بهم رسد مبتلا شود بخوره یا پیسى پس ملامت نكند مگر خود را.
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه دشمن ما اهلبیت نیست مگر كسیكه والدازنا یا مادرش در حیض باو حامله شده باشد.
در چندین معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه چون كسى خواهد بازن خود جماع كند بروش مرغان بنزد او نرود بلكه اول با او دست بازى و خوش طبعى بكند و بعد از آن جماع بكند.
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه در وقت جماع سخن مگوئید كه بیم آنست فرزندى كه بهم رسد لال باشد و در آن وقت نظر بفرج زن مكنید كه بیم آنست فرزندى كه بهم رسد كور باشد ودر روایات دیگر از آنحضرت منقول است كه باكى نیست نگاه كرده بفرج در وقت جماع .
در چندین حدیث معتبر وارد شده است كه مرد و زن در حالتى كه خضاب بحنا و غیر آن بسته باشند جماع نكنند.
از حضرت امام موسى علیه السلام پرسیدند كه اگر در حالت جماع جامه از روى مرد وزن دور شود چیست ؟ فرمود باكى نیست باز پرسیدند اگر كسى فرج زنرا ببوسد چون است ؟ فرمود باكى نیست .
از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند كه اگر كسى زن خود را عریان كند و باو نظر كند چونست ؟ فرمود كه مگر لذتى از این بهتر میباشد و پرسیدند كه اگر بدست و انگشت با فرج زن و كنیز خود بازى كند چونست ؟ فرمود باكى نیست اما بغیر اجزاى بدن خود چیزى دیگر در آنجا نكند. و پرسیدند كه آیا میتواند درمیان آب جماع بكند فرمود باكى نیست .
در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدند ازجماع كردن در حمام فرمود باكى نیست .
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه مرد با زن و كنیز خود جماع نكند در خانه كه طفل باشد كه آن طفل زناكار میشود یا فرزندیكه از ایشان بهمرسد زناكار باشد.
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه فرمود بحق آن خداوندى كه جانم در فبضه قدرت اوست اگر شخصى با زن خود جماع كند ودر آن خانه شخصى بیدار باشد كه ایشان را ببیند یا سخن و نفس ایشان را شنود فرزندى كه از ایشان بهم رسد رستگار نباشد وزناكار باشد.
چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان مینمودند خدمتكاران را دور مى كردند و درها را میبستند و پرده ها را مى انداختند.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه كسى با كنیزى جماع كند و خواهد كه با كنیز دیگر پیش از غسل جماع كند، وضو بسازد.
در حدیث صحیح وارد شده است كه باكى نیست باكنیز و طى كند و در خانه دیگرى باشد كه بیند وشنود و مشهور میان علماء آنست كه باكى نیست كه مرد در میان دو كنیز خود بخوابد اما مكروهست كه در میان دو زن آزاد بخوابد.
در حدیث موثق از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه باكى نیست مرد میان دو كنیز و دو آزاد بخوابد وفرمود كراهت دارد مرد روبقبله جماع كند و در حدیث دیگر از آنحضرت پرسید كه آیا مرد عریان ، جماع میتواند كرد، فرمودند كه نه ، و روبقبله و پشت بقبله جماع نكند و در كشتى جماع نكند.
حضرت امام موسى علیه السلام فرمود دوست نمیدارم كسیكه در سفر آب نیابد براى غسل كردن جماع كند مگر آنكه خوف ضررى داشته باشد بر خود و بعضى از علماء قایل بحرمت شده اند.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از آنكه كسیكه محتلم شده باشد پیش از آنكه غسل كند جماع كند و فرمود اگر بكند و فرزندى بهم رسد دیوانه باشد ملامت نكند مگر خود را.
حضرت صادق علیه السلام فرمود مكروه است جنب شدن در وقتیكه آفتاب طلوع میكند و زرد میباشد و همچنین در زردى آفتاب وقت فرو رفتن .
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع كردن و از ابوسعید خدرى منقول است كه حضرت رسالت پناه وصیت نمود بحضرت امیرالمؤ منین علیه السلام یا على چون عروسى داخل خانه تو شود كفشهایش را بكن تا بنشیند و پاهایش ‍ را بشو و آن آب را از درخانه تا منتهاى خانه بپاش چون چنین كنى خدا هفتاد هزار نوع رحمت بر تو بفرستد كه بر سر عروس فرود آید تا آنكه آن بركت بهر گوشه آن خانه برسد و ایمن گردد عروس از دیوانگى و خوره و پیسى تا در آن خانه باشد. و منع كن عروس را تا هفت روز از خوردن شیر وسركه و گشنیز و سیب ترش پس حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام گفت یا رسول اللّه بچه سبب منع كنم او را اینها؟ فرمود زیرا كه رحم بسبب خوردن اینها سرد و عقیم میشود و فرزند نمى آورد و حصیریكه در ناحیه خانه افتاده باشد بهتر است از زنى كه فرزند از او بوجود نمیآید، پس فرمود كه : یا على جماع مكن با زن خود در اول ماه و میان ماه كه دیوانگى و حوره و خبط دماغ راه مى یابد بآنزن و فرزندانش . یا على جماع مكن بعد از پیشین كه اگر فرزندى بهم رسد احول خواهد بود. یا على در وقت جماع سخن مگو كه اگر فرزندى حاصل شود ایمن نیستى كه لال باشد و نگاه نكند احدى بفرج زن خود و چشم بپوشد در آنحالت كه نظر كرده بفرج در آنحالت باعث كورى فرزند میشود. یا على بشهوت و خواهش زن دیگرى با زن خود جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد مخنث یا دیوانه باشد. یا على هر كه جنب با زن خود در فراش خوابیده باشد قرآن نخواند كه میترسم آتشى از آسمان بر هر دو نازل شود و بسوزاند ایشان را. یا على جماع مكن با زن خود مگر آنكه تو دستمالى از براى خود داشته باشى و او دستمالى از براى خود داشته باشد و هر دو خود را به یك دستمال پاك نكنید كه دشمنى در میان شما پیدا میشود و آخر بجدائى میكشد. یا على ایستاده با زن خود جماع مكن آن فعل خران است و اگر فرزندى بهم رسد مانند خران بر رختخواب بول میكند.
یا على در شب عید فطر جماع مكن كه اگر فرزندى بوجود آید شر بسیار از او بظهور آید. یا على در شب عید قربان جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا على در زیر درخت میوه دار جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد جلاد و كشنده مردم باشد یا رئیس و سركرده ظلم باشد.
یا على در برابر آفتاب جماع مكن مگر آنكه پرده بیاویزى كه اگر فرزندى بوجود آید همیشه در بدحالى و پریشانى باشد تا بمیرد. یا على در میان اذان و اقامه جماع مكن كه اگر فرزندى بوجود آید جرى باشد در خون ریختن . یا على چون زنت حامله شود با او جماع مكن بى وضو كه اگر چنین كنى فرزندى كه بهم رسد كوردل و بخیل باشد. یا على در شب نیمه شعبان جماع مكن كه اگر فرزندى حاصل شود شوم باشد و در رویش نشان سیاهى باشد. یا على در روز آخر ماه شعبان جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد عشار و یاور ظالمان باشد و هلاك بسیارى از مردم بر دست او بود. یا على بر پشت بام جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد منافق و ریا كننده و صاحب بدعت باشد. یا على چون بسفرى بروى در آنشب كه میروى جماع مكن كه اگر فرزندى بوجود آید مالش را بنا حق صرف كند و اسراف كنندگان برادر شیاطین اند و اگر بسفرى روى كه سه روزه راه باشد جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد یاور ظالمان باشد. یا على در شب دوشنبه جماع بكن كه اگر فرزندى بهم رسد حافظ قرآن و راضى بقسمت خدا باشد.
یا على اگر جماع كنى در شب سه شنبه و فرزندى بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزى شود و دهانش خوشبو ودلش رحیم و دستش ‍ جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاك باشد. یا على اگر جماع كنى در شب پنجشنبه و فرزندى بهم رسد حاكمى از حكام شریعت یا عالمى از علماء باشد و اگر در روز پنجشنبه وقتى كه آفتاب در میان آسمان باشد نزدیكى كنى با زن خود و فرزندى بهم رسد شیطان نزدیك او نشود تا پیر شود و خدا او را روزى میكند سلامتى در نیا و دین . یا على اگر جماع كنى در شب جمعه و فرزندى بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع كنى و فرزندى بهم رسد از دانایان مشهور باشد و اگر جماع كنى در شب جمعه بعداز نماز خفتن امید هست آن فرزند از ابدال باشد. یا على در ساعت اول شب جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد ایمن نیستى كه ساحر باشد و دنیا را بر آخرت اختیار نماید. یا على این وصیت را از من بیاموز چنانچه از جبرئیل آموختم .
در حدیث معتبر منقول است كه در روز عقد فاطمه صلوات اللّه علیها حقتعالى امر فرمود سدرة المنتهى را كه آنچه دارى فرو ریز براى نثار حضرت فاطمه پس آنچه داشت از مروارید و مرجان و جواهر براهل بهشت نثار كرد پس حوران نثار را بردند و تا روز قیامت مفاخرت میكنند و بهدیه بیكدیگر میفرستند و میگویند كه این نثار حضرت فاطمه است و در شب زفاف استر اشهب حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را آوردند و قطیفه بر روى آن انداختند و حضرت فرمود كه اى فاطمه سوار شو و سلمان لجام استر را میكشید وحضرت رسول از عقب روان شد ودر اثناى راه صداى ملائكه بگوش مبارك حضرت رسید جبرئیل با هزار ملك و میكائیل با هزار ملك فرود آمدند و گفتند كه حقتعالى ما را بجهة زفاف حضرت فاطمه فرستاده است پس جبرئیل و میكائیل اللّه اكبر میگفتند و ملائكه با ایشان موافقت مى نمودند و باین سبب سنت شد كه در شب زفاف اللّه اكبر بگویند.
در روایت دیگر منقول است كه شخصى بحضرت صادق علیه السلام عرض كرد كه ما طعامها بعمل مى آوریم و بسیار پاكیزه و خوشبو میكنیم وبوى طعام عروسى از هیچ طعامى نمیآید فرمود زیرا كه برطعام عروسى نسیم بهشت میوزد چون طعامى است كه براى حلال مهیا میشود.
در احادیث معتبره وارد شده است كه سنتست عروسى در شب واقع شود و طعام در چاشت پخته شود و در بعضى از اخبار وارد شده است كه نثار عروسى را میتوان برداشت اما چون غارت میكنند و ازیكدیگر مى ربایند كراهت دارد و علما گفته اند وقتى جایز است برداشتن كه بقرائن معلوم باشد كه صاحبانش راضى اند كه مردم بردارند.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه هر گاه شما را بعروسى بطلبند دیر بروید زیرا كه دنیا را بیاد شما میآورد وچون شما را بجنازه بخوانند زودتر بروید چون آخرت را بیاد شما مى آورد.
در حدیث دیگر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از جماع كردن در زیر آسمان و بر سر راه كه مردم تردد كنند و فرمود كه هر كه در میان راه جماع كند خدا و ملائكه و مردم او را لعنت كنند.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه بیاموزید از كلاغ سه خصلت را:جماع كردن پنهان و بامداد بطلب روزى رفتن و بسیار حذر كردن .
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه هر گاه كسى خواهد با زن خود نزدیكى كند تعجیل نكند كه زنان راكارها میباشد پیش از جماع و هر گاه كسى زنى ببیند و خوشش آید پس برود با اهل خود جماع كند كه آنچه با این هست با آن هم هست و شیطان را بر دل خود راه ندهد و اگر زنى نداشته باشد دو ركعت نماز بكند و حمد خدا را بسیار بگوید وصلوات بر محمدوآل محمد بفرستد پس از فضل خدا زنى سئوال كند كه البته باو عطا میفرماید آنچه او را حرام بى نیاز گرداند.
در حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است كه چون مرد وزن جماع كنند عریان نشوند مانند دو خر زیرا كه اگر چنین كنند ملائكه از ایشان دور میشوند.
در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه جایز نیست جماع كردن با دختر پیش از آنكه نه سال تمام شود پس اگر بكند وعیبى رسد بآن زن ضامن است .
در حدیث معتبر دیگر منقول است كه مكروه است جماع كردن میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از وقت فرو رفتن آفتاب تا بر طرف شدن سرخى طرف مغرب و در آن روزى كه در آن روز آفتاب بگیرد و در شبیكه در آنشب ماه بگیرد و در شب یا روزیكه درآن باد سیاه یا باد سرخ یا باد زرد حادث شود واللّه اگر جماع كند در این اوقات پس او را فرزندى بهم رسد نبیند در آن فرزند چیزى را كه دوست دارد زیرا كه آیات غضب الهى را سهل شمرده . در فقه الرضا مسطور است كه چون بعد از غسل دادن میت پیش از آنكه غسل كنى خواهى كه جماع كنى وضو بساز بعد از آن جماع بكن .
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه هرگاه كسى را دردى در بدن بهم رسد یا حرارت بر مزاجش غالب شود پس با زن خود جماع كند تا ساكن شود.
از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر كه درحالت خضاب با زن خود جماع كند فرزندیكه بهم رسد مخنث باشد.
حضرت امام محمدباقر علیه السلام فرمود كه زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مكن اما كنیز را در برابر كنیز دیگر جماع كردن باكى نیست .
در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه حضرت صادق علیه السلام هرگاه بعد از جماع و پیش از غسل اراده جماع میكردند وضو مى ساختند.
در روایت دیگر منقول است كه اگر كسى انگشترى با او باشد كه برآن نام خدا نقش كرده باشند جماع نكند.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، آداب زفاف و مجامعت،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic