۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩ - اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان

فال

کلیپ موبایل

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

۩۞۩ آتش ب اختیار ۩۞۩
ما سرباز لشکر عشق سید خامنه ایم ...

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 آبان 1390

اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان


از حضرت صادق منقول است كه زن بمنزله قلاده ایست كه در گردن خود میافكنى پس ببین كه چگونه قلاده براى خود میگیرى و فرمود كه زن صالحه و غیر صالحه هیچ یك قیمت ندارند، زن صالحه طلا و نقره قیمت و قدر او نیست بلكه او بهتر است او بهتر است از طلا و نقره و زن غیر صالحه بخاك هم نمیارزد خاك بهتر از اوست و حضرت رسول فرمود كه دختر بكفو و مثل خود بدهید و از كفو و مانند خود دختر بخواهید و از براى نطفه خود زنیرا پیدا كنید كه شایسته آن باشد كه فرزند از او بهمرسانید.
درحدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق منقول است كه هر كه زنى بخواهد براى حسن و جمال یا از براى مال از هر دو محروم ماند واگر ازبراى دین دارى وصلاح او بخواهد حق تعالى مال وجمال او را روزى كند.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه زن باكره بخواهید كه فرزند بسیار آورد و زن مقبولى كه فرزند نیاورد مخواهید كه من مباهات میكنم بشما با امتهاى پیغمبران دیگر در روزقیامت مگر نمیدانى كه فرزندان در زیر عرش الهى از براى پدران خود طلب آمرزش ‍ میكنند و حضرت ابراهیم ایشان را نگاهدارى میكند و حضرت ساره ایشان را تربیت مینماید در بالاى كوهى از مشك و عنبر و زعفران .
در حدیث دیگر فرمود كه دختران باكره بخواهید كه دهنهاى ایشان خوشبوتر و رحمهاى ایشان خشك تر و پستانهاى ایشان پرشیرتر است و فرزندان آورنده ترند مگر نمیدانید كه مباهات میكنم ببسیارى شما در روز قیامت حتى بفرزندى كه ناتمام از شكم افتاده باشد او میآید و خشمناك بر در بهشت مى ایستد پس حق تعالى میفرماید كه داخل بهشت شو، مى گوید كه نمیروم تا پدر و مادرم پیش از من نروند، پس حق تعالى بملكى امر میفرماید كه پدر و مادرش را بیاور داخل بهشت كن پس بطفل خطاب میفرماید كه ایشانرا داخل بهشت كردم براى زیادتى رحمت من نسبت بتو.
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه بخواه زن گندم گون فراخ چشم سیاه چشم بررگ سر میانه بالا پس اگر نخواهیش بیا مهر رااز من بگیر.
در حدیث دیگر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه وآله وسلّم چو بخواستگارى زنى میفرستاد میفرمود كه گردنش را بو كنند كه خوشبو باشد و غوزك پایش پر گوشت باشد.
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است كه از سعادت آدمى است كه زن سفیدى داشته باشد وحضرت صادق فرمود كه چون خواهید زنى را خواستگارى كنید از مویش بپرسید چنانچه از رویش میپرسید كه نصف حسن مو است .
بسند معتبر ازحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه بهتر بن زنان شما زنیست كه فرزند بسیار آورد و دوست شوهر باشد وصاحب عفت باشد ودرمیان خویشان خود عزیز باشد و نزد شوهرش ذلیل باشد و از براى شوهر خود زینت و بشاشت كند و از دیگران شرم كند و عفت ورزد، هر چه شوهر گوید شنود و آنچه فرماید اطاعت كند و چون شوهر با او خلوت كند آنچه از او خواهد مضایقه نكند اما بشوهر در نیاویزد كه او را به تكلف بر جماع بدارد بعد از آن فرمود كه بدترین زنان شما زنیست كه درمیان قوم خود خوار باشد وبرشوهر مسلط باشد و فرزند نیاورد و كینه ورز باشد و از اعمال قبیحه پروانكند و چون شوهر غایب شود زینت كند و خود را بدیگران نماید و چون شوهر آید مستورى اظهار كند وسخنش را نشنود و اطاعتش نكند و چون شوهر با او خلوت كند مانند شتر صعب مضایقه كند از آنچه شوهر باو اراده دارد قبول نكند و از تقصیرش در نگذرد.
در حدیث دیگر منقول است كه شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت زنى دارم كه هرگاه بخانه میروم مرا استقبال میكند و چون بیرون مى آیم مشایعت میكند و چون مرا غمگین میبیند مى گوید كه چه غم دارى اگر از براى روزى غم میخورى خدا متكفل روزى تو و دیگران شده است و اگر براى آخرت غم میخورى خدا غم تو را زایل میكند. حضرت فرمود كه خدا كاركنان دارداینزن از كاركنان خداست و نصف ثواب شهید دارد. در حدیث دیگر فرمود كه بهترین زنان امت من آنستكه خوش روتر و مهرش كمتر باشد.
حضرت صادق علیه السلام فرمود كه خوبى زن آن است كه مهرش كم باشد و زائیدنش آسان باشد و شومى زن آنست كه مهرش گران و زائیدنش دشوار باشد.
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه بهترین زنان شما زنان قریشند و مهربانترین زنانند بشوهران و رحیم ترین ایشانند بفرزندان و امانند بشوهران و باعفتند از دیگران و مصداق قریش در اینزمان ساداتند.
در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است كه خداوند عالمیان میفرماید كه چون خواهم جمع كنم براى مسلمانى نیكیهاى دنیا و آخر ترا باو میدهم دل شكسته خاشع و زبان ذكر كنند و بدنى صبر كننده بر بلا و زن مؤ منه كه هر گاه باو نظر كند شاد شود و چون غایب شود شوهر خود را نگاهدارى كند ومال شوهر را ضایع نكند.
در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه در بنى اسرائیل شخصى بود بسیار عاقل بیشمار داشت و یك فرزند داشت از زن عفیفه كه در شكل و شمایل باو شبیه بود و دو فرزند داشت از زن دیگر كه عفتى نداشت چون وقت فوت او شد گفت كه همه مال من ازیكى ازشماها است ، چون مرد هر یك دعوى كردند كه مال از من است بنزد قاضى رفتند قاضى گفت كه بنزد آنسه برادر كه بعقل مشهورند بروید پیش یكى از آنها رفتند مرد پیرى بود گفت كه بروید به نزد فلان برادر من كه از من بزرگتر است ، بنزد او كه رفتند نه پیر بود و نه جوان او گفت كه بنزد برادر بزرگتر از من بروید چون بنزد او رفتند او را جوان یافتند پس اول سئوال كردند بچه سبب برادر كوچكتر از همه پیرتر و تو از همه بزرگترى و از ایشان جوانترى گفت اما آن برادر كوچك زن بسیار بدى دارد و بربدیهاى او صبر مى كند كه مباداببلاى دیگر مبتلا شود كه صبر نتواند كرد باین سبب از همه پیرت مینماید و اما آنبرادر دیگر زنى دارد كه گاه گاهى خوشحالش مى كند باین سبب میانه حال مانده است و من زنى دارم كه همیشه مرا خوشحال دارد و هرگز آزرده ام نمى كند باین سبب جوان مانده ام پس برادران حال خود را نقل كردند گفت اول بروید و استخوان پدر خود را بدر آورید و بسوزانید و بعد از آن بیائید تا در میان شما حكم كنم چون رفتند پسر كوچك شمشیرى برداشت و برادرانش كلنگها برداشتند و چون بر سرقبر رسیدند آندو برادر كلنگ بر قبر زدند كه قبررا بشكافند برادر كوچك شمشیر كشید كه نمى گذارم قبر پدرم را بشكافید ومن از حصه خود گذشتم و مال را بشماها گذاشتم چون بنزد قاضى آمدند قاضى مالها را بپسر كوچك داد و بآنها گفت كه اگر شماها هم فرزند او میبودید چنانچه برادر كوچك را شفقت فرزندى مانع شد از در آوردن و سوختن پدر، شما را هم مانع میشد.
طبقه بندی: آداب و سنتهای اخلاق اسلامی «برگرفته از کتاب حلیة المتقین»، 
برچسب ها: مجامعت و معاشرت زنان، و كیفیت تربیت فرزندان، اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان،
ارسال توسط سرباز فدایی ولایت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام یك از موضوعات این وبلاگ را بیشتر می پسندید ؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
محبوبیت در گوگل

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic